Sammanhållen journalföring gör vården säkrare och smidigare både för patient och vårdgivare

Med Cambio COSMIC i regionen får ni en sammanhållen journal för patienten, oavsett organisationstillhörighet. Bokningar, provresultat, läkemedel, behandlingar – alla delar samma bild av patienten. När patientjournalen delas mellan de som har vårdansvar ökar patientsäkerheten, vårdpersonalen sparar tid och möten med patienten kan genomföras med högre kvalitet.

Smarta verktyg som underlättar arbetet

Med hjälp av smarta verktyg finns realtidsuppdaterad information från journalen alltid nära till hands. Användarna får ett tryggt stöd för de arbetsuppgifter och rutiner som ska följas i mötet med patienten.

Med surfplattan har ni alltid tillgång till patientens journal i arbetet på avdelningen. All dokumentation, planering och beställning görs direkt i plattan. En gemensam digital tavla visar en översikt som gör det enklare att planera dagens aktiviteter. Ni får en tydlig visualisering av patienterna på avdelningen och detaljerad information om deras aktuella status.

Regionalt stöd med samordnad journal

Vårdpersonalens stöd

Patientinvolvering för bättre vård

E-hälsans ekosystem

Cosmic funktionell beskrivning

Kontinuerlig utveckling som möter vårdens behov

Genom att vara en del av det dagliga arbetet på vårdenheter får vi djup förståelse för de behov som finns. Vi driver alltid vidareutvecklingen framåt, både när det gäller små löpande förbättringar och när det gäller att ta större helhetsgrepp för att möta vårdens framtida utmaningar.

En patient på bår kommer in vid ett ambulansintag

Vi skapar bättre möjligheter för patienter och vårdgivare

Digitalisering och omställning till nära vård blev vägen framåt till avlastade medarbetare och högre patientsäkerhet
Läs mer »

Bättre samverkan med sammanhållen journalföring i Kalmar
Läs mer »