Ett mycket lyckat pilotprojekt där Region Kalmar bjöd in länets tolv kommuner att dela hälso- och sjukvårdsinformation i den digitala vårdplattformen Cosmic har öppnat för en sammanhängande vård- och omsorgskedja i regionen. Nu är informationsdelning en del av det ordinarie arbetssättet för all legitimerad personal – oavsett om arbetsgivaren är kommun eller region.

Vi har fått en pratstund med ledningsrepresentanter för både Region Kalmar och Kalmar kommun på temat ”samverkan kring patientinformation”.

–Vi har ju samma invånare och samma demografiska utmaningar. Det gör det nödvändigt att samarbeta om vi ska kunna ge en nära vård och samtidigt hushålla med resurserna, säger Regiondirektören Ingeborg Eriksson. Därför möjliggjorde regionen för länets kommuner att ta del av informationen i vårt vårdsystem. Sammanhållen patientinformation är enda sättet för att verkligen kunna sätta patientens behov i centrum.

Pilotprojektet blev permanent

Det var 2019, strax innan pandemin slog till, som Region Kalmar inledde ett projekt med det uttalade målet att alla kring en patient, inklusive patienten själv, skulle ha tillgång till samma journalinformation. Det blev alltså möjligt genom att Regionen öppnade sin digitala vårdplattform även för behörig personal i kommunerna.

Tydliga vinster med informationsdelning

Vinsterna visade sig direkt, vilket gjorde att pilotprojekt ganska omgående utökades och blev permanent. Nu är nio av 12 kommuner anslutna. Trots att kommunerna har olika verksamhetssystem kan behörig personal se all patientinformation i Cosmic. Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun, förklarar:

–Bara här i Kalmar kommun har vi ett 80-tal sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården som nu får en helhetsbild av status på sina patienter direkt i systemet, i stället för att som tidigare tvingas jaga den per telefon och fax eller via överlämningar av olika papper.

Underlättade Covid-arbetet

Han menar att tajmingen för projektet inte kunde ha varit bättre. När pandemin var ett faktum kunde kommunens sjukvård direkt få del av alla provsvar direkt i systemet, inklusive dem för Covid. Dessutom fanns många andra uppenbara vinster med informationsdelningen, som att sjuksköterskorna till skillnad från tidigare kunde skriva ut etiketter för provtagningsunderlag direkt ur systemet. Det sparade dem många resor för att hämta underlag från regionens vårdinrättningar.

Patientsäkerheten först

–Med tillgång till informationen i Cosmic får vi mer tid för patienten. Man kan säga att det förbättrade informationsflödet både har snabbat upp och säkrat upp. Det leder till säkrare vårdövergångar mellan olika vårdformer, exempelvis vid utskrivning från sjukhus eller när en patient besökt primärvården. I slutändan handlar det om patientsäkerheten, säger Mattias Ask.

Region Kalmar ligger i framkant inom digital vård och har under ett antal år utvecklat sina vårdsystem till en fullfjädrad vårdplattform med Cosmic som det centrala vårdsystemet. Just patientsäkerheten är det som också Johan Hallenborg, IT-direktör på Region Kalmar, trycker mest på när det gäller digitaliseringsarbetet i allmänhet och informationsflödet mellan regionen och kommunerna i synnerhet.

Tre stora vinster

–Högsta möjliga patientsäkerhet och tillgänglighet kommer alltid först när gäller digitalisering av vården. Det är egentligen inte tekniken som är begränsningen. Det handlar om att anpassa arbetssätt och processer. Med informationsdelning blir både region, kommun och patienter vinnare.

Han summerar dessa vinster i tre punkter: bättre vårdkvalité, ökad vårdsäkerhet och bättre beslut.

Ökad integration

Trots många snabba och tydliga fördelar och ett smidigt införande, är informationsdelning inte helt problemfritt. En av utmaningarna finns på kommunsidan, där olika kommuner jobbar i olika kommunala verksamhetssystem. Även om kommunerna i länet har, och kommer fortsätta ha, olika system, kan de nu se all patientinformation i Cosmic. I framtiden hoppas både regionen och kommunerna på ökad integration mellan kommunernas verksamhetssystem och COSMIC.

– På sikt vill vi i Kalmar kommun även kunna dokumentera direkt i Cosmic. Nu jobbar vi på att få ihop helheten – att använda vård- och journalsystem tillsammans med kommunens egna system mot omsorgen, säger Mattias Ask på Kalmar kommun.

Välkomnar ny lag

I det arbetet är en utmaning att både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) reglerar informationsdelningen kring patienter i kommunerna. Därför är det nya lagförslaget om sammanhållen information inom vård och omsorg, som väntas träda i kraft 1 januari 2023, efterlängtat.

–Lagändringar är viktiga och behövs för att underlätta samverkan, konstaterar regiondirektör Ingeborg Eriksson. Standardisering och öppna och gemensamma lösningar är till gagn för både region och kommun. Det gör det också enklare i det dagliga arbetet när man använder samma system. Här i Kalmar har vi nu hittat ett upplägg som främjar mer nära samverkan.

Samverkan skapar nytta

På Regionens och kommunernas önskelista står att anpassa Cosmic, som från början är utformat för regionernas verksamhet, också till den nya användargruppen av kommunal vårdpersonal. Även ökat samarbete och informationsutbyte inom nya områden, som elevhälsan, är högt på agendan. Här har man bland annat inspirerats av regionen och kommunerna i Kronoberg som samverkat i Cosmic under en längre tid.

Ur ett ledningsperspektiv ser man också att en mer sammanhållen informationsmängd på sikt kommer ge ett bättre beslutsstöd. Det kommer helt enkelt bli lättare att bilda sig en korrekt helhetsbild av olika aspekter av vården.

–Genom att regioner och kommuner samverkar och samarbetar kommer vi skapa nytta, både för våra invånare och för våra användare, avslutar Johan Hallenborg, IT-direktör på Region Kalmar.

cambio cosmic

Det ledande journalsystemet i Norden

Ett samordnat och patientfokuserat vårdsystem med drygt 100 000 användare i Sverige.

KONTAKTA OSS

Har du frågor eller någonting du vill diskutera?

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.