Hantering av resurser spelar en allt viktigare roll för kvaliteten på såväl specialiserad vård som omsorgsverksamheter. Rätt stöd är viktigt för att vårdpersonal ska kunna fatta rätt beslut i rätt tid.

Med ett effektivt system för resurshantering minimeras felkällor som t.ex. brist på förbrukningsvaror eller otydligheter kring hur utrustning ska hanteras. Vård- och omsorgspersonal slipper tidskrävande administration och kan istället fokusera på sin kärnverksamhet.

Verktyg för verksamhetsstöd

Cambio Vårdlogistik är en plattform som innefattar bland annat beslutsstöd, mobilbaserat arbetsflödesstöd samt behovsanalys av olika resurser som behövs för att säkra kvaliteten på vård och omsorg. I Cambio Vårdlogistik är det möjligt att göra kopplingar till de system som används för inköp, återanskaffning och påfyllnad av resurser och material.

Cambio Vårdlogistik innehåller stöd och lösningar för följande områden:

Resursplanering
För identifiering och planering av tillgänglig kapacitet och de resurser som krävs för planerad vård (t.ex. medarbetare, utrustning, instrument, mat, rum).

Transport och lokalisering
System för effektiv lokalisering och transport av patienter samt personal och materiella resurser.

Läkemedelsförsörjning
För säkerställd tillgång och distribution av läkemedel i olika former. Cambio Vårdlogistik kan också användas för stöd av helt elektronisk läkemedelsadministration och Closed Medication Loop.

Hantering av utrustning och hjälpmedel
Verktyg för säker och effektiv hantering av medicinsk och medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning, hjälpmedel och sterilt gods. Här ingår även stöd för arbets- och användarinstruktioner.

Kringtjänster
Stöd för kringtjänster till patienter, besökare och medarbetare, som till exempel parkering, mat, städning, tvätt med mera.

Cambio Vårdlogistik är en plattform för resurshantering och planering som kompletterar journalsystemet Cambio COSMIC och det kommunala verksamhetssystemet Cambio Viva.