Vi strävar efter att driva Cambio på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarfunktion. Alla anmälningar tas emot och hanteras av en extern aktör.

Visselblåsarfunktionen erbjuder dig som uppgiftslämnare möjlighet att vara anonym och anmälan hanteras med högsta sekretess av vår samarbetspartner 2Secure i samråd med Cambio’s visselblåsarkommitté.

Vad kan anmälas via visselblåsarfunktionen?

 • Missförhållanden som strider mot lag 
 • Missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram

För frågor som rör missnöje på arbetsplatsen ber vi dig att vända dig till din närmaste chef eller någon representant från koncernledningen.

En visselblåsare behöver inte ha bevis för att rapportera sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Om du är osäker på om du ska rapportera ett missförhållande eller inte, rekommenderar vi att du gör en anmälan. Om din anmälan inte kan hanteras i visselblåsarsystemet kommer du att få information om detta samt rådgivning om vart du kan vända dig istället. 

Vem kan anmäla?

 • Arbetstagare
 • Volontärer och praktikanter
 • Personer som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning (ex. inhyrda konsulter)
 • Aktieägare som är verksamma i bolaget
 • Egenföretagare
 • Personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag

När du rapporterar till Cambio’s interna rapporteringskanaler har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning till Cambio’s verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen. Läs mer HÄR

Hur du gör en anmälan

Rapportering via interna visselblåsarkanaler

Rapportering görs skriftligen via webbsidan https://wb.2secure.se/wbui/ eller muntligen via telefon på +46 (0)77-177 99 77. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. Önskar du rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbsidan https://wb.2secure.se/wbui/. Det fysiska mötet hålls antingen med en representant från Cambio eller med Cambio’s leverantör för visselblåsartjänster 2Secure, efter överenskommelse. 

Vid registrering av en ny anmälan på https://wb.2secure.se/wbui/ ska du uppge den företagsunika koden CAH953 för att identifiera att det är för Cambio anmälan görs. På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure. 

När en anmälan registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure, som kontaktar Cambio’s primära kontaktperson utifrån en förutbestämd kontaktlista med flera namn. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras. Det är alltid Cambio som slutligen bedömer anmälan och avgör vilka åtgärder som ska vidtas. 

Rapportering via externa visselblåsarkanaler

Utöver att rapportera till Cambio’s interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 

Följande myndigheter har utsetts till behöriga myndigheter och upprättat externa rapporteringskanaler: 

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter 
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen 
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen

Om det lagstadgade meddelarskyddet

Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även en rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. 

För anställda inom offentlig verksamhet eller annan verksamhet där meddelarskydd gäller enligt lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns det även ett utökat skydd. Det utökade skyddet avser efterforskningsförbud och repressalieförbud. 

Efterforskningsförbudet innebär att en myndighet eller annat allmänt organ, som huvudregel, inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering. 

Repressalieförbudet innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för en enskild med anledning av att han eller hon har utnyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet.

Brott mot efterforsknings- och repressalieförbuden är straffbelagda med böter eller fängelse i högst ett år (3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL).