Mobila arbetssätt i Nova tar hem vinsterna med digitaliseringen

– Ingen vill tillbaka till hur vi jobbade tidigare när allt fanns på olika papper! Det säger Sandra Martinez, som är tillförordnad biträdande avdelningschef på Närvårdsavdelning 85, Näva, i Kristinehamn, en geriatrisk avdelning inom Region Värmland.

Det hon syftar på är det mobila arbetssätt i Cosmic Nova, ett IT-stöd för vårdavdelningar, där man med hjälp av en läsplatta enkelt har tillgång till journalinformation och kan sköta patienternas dagliga planering och dokumentation redan vid sängkanten.

Även om vissa var skeptiska till det digitala arbetssättet från början vill ingen tillbaka nu, säger Sandra Martinez, som är administratör och tillförordnad biträdande avdelningschef på Närvårdsavdelning 85, Näva, i Kristinehamn.

Vinster med Region Värmlands mobila arbetssätt

Ökad patientsäkerhet och spårbarhet

Ökad patientsäkerhet och spårbarhet

Alla har tillgång till samma uppgifter i realtid. Den som utför en uppgift är också den som registrerar den.
Effektivare verksamhet

Effektivare verksamhet

Stora tidsvinster vid t ex ronder, överlämningar och dokumentation.
Nöjdare och tryggare personal

Nöjdare och tryggare personal

”Vi kan inte jobba utan Nova!”

Närvårdsavdelning 85, Näva, i Kristinehamn, är en geriatrisk avdelning inom Region Värmland. De införde det digitala arbetssättet i Nova Ward 2019.

Alla har egna plattor

Här har man på kort tid gått från att under- och sjuksköterskor använt individuella kladdpapper med information om patienterna, till gemensamma ”att-göra-listor” med aktiviteter som ska utföras kopplat till varje patient. Alla anställda har egna digitala läsplattor i fickan, där de smidigt kommer åt och bockar av uppgifter och för in mätetal för kliniska parametrar som exempelvis kroppsvikt, temperatur och blodtryck.

Vi har gjort en lång resa under de senaste 20 åren, från pappersjournaler till dagens digitaliserade arbetssätt – ända fram till sängkanten. Den bästa effekten av digitaliseringen av vården ser vi här.

Petra Jonaeus, Utvecklingsledare

Bästa digitaliseringseffekten

Redan 2003 startade en första klinik i Region Värmland på prov med elektronisk journal i journalsystemet Cosmic, och 2006 följde många andra verksamheter efter. Enligt Petra Jonaeus på regionens centrala IT-avdelning är dock införandet av Nova den enskilt största positiva förändringen i avdelningsarbetet som kan kopplas till digitaliseringen

Värmland först att breddinföra Nova

Region Värmland har en ambitiös plan att digitalisera vården och satsar på att utveckla den framtida hälso- och sjukvården med olika former av fasta, mobila och digitala vårdformer. År 2016 testade man det mobila arbetssättet på ett par vårdavdelningar med en tidig version av Nova. Det slog väl ut. Efter ett breddinförande under 2019 – det första i Sverige – används nu Cosmic Nova och det mobila patientnära arbetssättet på 33 vårdavdelningar och tre av regionens sjukhus.

Baseras på befintliga vårdrutiner

Centrala vårdrutiner och dokumenthantering fanns redan på plats, vilket gjorde Nova enkelt att införa, konstaterar Petra Jonaeus, som jobbat nära verksamheterna i införandeprojektet.

De gemensamma ”att-göra-listorna” i Nova baseras just på dessa vårdrutiner. De samlas i olika paket, med aktiviteter som ska utföras på patienterna. Det kan handla om t ex inskrivningspaket, paket vid hemgång eller inför och efter operation. På så sätt missas inget och det går lätt att dela på uppgifter i arbetsgruppen och se status på varje patient i realtid.

Sjuksköterskan Matilda (till höger) uppskattar att tiden det tar att ronda på Näva nästan halverats efter införandet av Cosmic Nova Ward.

Vi har nästan halverat tiden det tar att ronda tack vare det digitala arbetssättet med Nova. Nu har både vi sjuksköterskor och läkarna redan all information framför oss. Det mesta är ifyllt i tid till rond och vi kan skriva kommentarer i pratbubblorna i Nova som alla kan ta del av, redan innan ronden är klar.

Matilda Holmbom, Sjuksköterska och superanvändare i Nova

Snabbare rond och effektivare överlämningar

Petra Jonaeus berättar att olika uppgifter kan tilldelas och plockas upp av undersköterskor och koordinatorer, ibland redan under pågående rond, vilket avsevärt skyndar på processen.

Även journalföringen förenklas av att alla underlag finns samlade i Nova. Hon menar också att överlämningarna mellan skiften blivit mer effektiva:

Nu behövs bara en kort avstämning eftersom det mesta redan står i plattan. Istället kan vi lägga tid på frågor och sådant som behöver förklaras eller som inte riktigt går att lägga in i text. Förut lämnade både vi och undersköterskorna små egna lappar som stöd för ”kvällen”. Nu har vi alltid senaste infon samlad och alla har exakt samma.

Undersköterskorna stöttas med plattor

Plattorna är av den mindre typen och ryms i den stora sidofickan på arbetskläderna. Inför den stora utrullningen av Nova valde regionen att göra en stor investering i individuella läsplattor för alla anställda. Det har underlättat inloggning och gjort det möjligt för varje avdelning att helt kunna ”släppa pappret”.

Undersköterskorna på avdelningarna runt om i regionen är nog de som ser de största fördelarna med det mobila arbetssättet, säger Petra Jonaeus. Det är tack vare de individuella läsplattorna. Tidigare hade de inte samma tillgång till IT-stöd.

Pandemi och uppgraderingar utmanande

Även om Nova-införandet på Region Värmland framstår som en solskenshistoria har det inte varit helt utan utmaningar. Att pandemin slog till mitt under utrullningen gjorde det inte lättare. En annan utmaning var en större uppgradering av både Nova och journalsystemet Cosmic, då att-göra-listorna i Nova kopplades tätare samman med journalsystemet. Det innebar att en del lokala uppgifter och anpassningar försvann eller fick andra benämningar. Uppgraderingen innebar också visst tekniskt strul och segheter i systemet under en kort tid.

Det har varit jätteviktigt att allt grundas i verksamhetens arbetssätt och rutiner och att det finns att en involverad avdelningschef och projektgrupp på avdelningen. Vi på IT har varit med på plats och stöttat. Där har min bakgrund från avdelningsarbete som läkarsekreterare underlättat förståelsen för hur vardagen ser ut, menar Petra Jonaeus.

Hon konstaterar att personalen på avdelningarna nu kan gå hem i tid på eftermiddagarna eftersom de inte längre behöver sitta kvar och dokumentera lika mycket. Allt är ju redan infört i Nova.

Trygghet i vardagen

Det fanns flera farhågor inför införandet av det digitala arbetssättet. En var att sköterskorna skulle sluta prata med varandra. Det har istället visat sig vara nästan tvärtom.

Även om vi har olika åldrar i personalen och vissa var skeptiska till det digitala arbetssättet från början vill ingen tillbaka nu. Nova är allas trygghet i vardagen, summerar Sandra Martinez på Näva i Kristinehamn.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Mer om cosmic nova

Bättre patientmöte vid sängkanten med COSMIC Nova

På Centrallasarettet i Växjö byts lösa lappar och anteckningsblock ut mot surfplattor som är uppkopplade och uppdaterade med den senaste journalinformationen om patienten.