Insikter om digitaliseringens roll i framtidens vård och omsorg

I förra veckan samlades många av oss som är engagerade i utvecklingen av svensk vård i två dagar för att dela kunskap och diskutera digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Med konferensen Cambio Connect skapar vi på Cambio ett forum för att tillsammans med våra kunder, partners och myndigheter utforska hur vi gemensamt kan tackla de utmaningar och, framförallt, hur vi bäst tar till vara på de enorma möjligheter som digitaliseringen av vården medför.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som gjorde denna konferens möjlig, framförallt till alla er som deltog och bidrog till de många intressanta diskussioner de här dagarna gav. De är oerhört viktiga för min och mitt teams förståelse för hur de informationssystem vi levererar till vården fungerar i praktiken. Och, inte minst, vad som inte fungerar.

En nationell infrastruktur för hälsodata, openEHR och användning av AI i vården var några av de teman som stod på agendan. Efter två heldagar är det inte en lätt uppgift att sammanfatta det viktigaste bland alla de intressanta perspektiv vi har fått lyssna till. Men jag har gjort ett försök. Om det är något jag tar med mig från de här dagarna, som var ett genomgående tema för nästan alla samtal både på och utanför scenen, så är det vikten av samarbete och samverkan.

Här har jag sammanfattat några av de saker jag tar med mig från årets Cambio Connect.


Digitala verktyg avgörande i utmanande tider

Lågkonjunkturen innebär ett tufft ekonomiskt läge för många regioner. Samtidigt måste vi säkerställa fortsatt innovation och hög kvalitet inom svensk vård. Digitala verktyg är en viktig nyckel till att lösa dessa utmaningar.

Många talare underströk vikten av att möta ekonomiska utmaningar genom att se hur digitala lösningar kan hjälpa dem att arbeta mer effektivt och främja innovation. Här blir digitala verktyg en katalysator för förändring. I en tid av ekonomisk osäkerhet gäller det att inte bara investera i det som glänser mest eller ser nyast ut, utan snarare fokusera på att framgångsrikt implementera och optimera befintliga verktyg.


Aktivt förändringsarbete är avgörande för att vi ska lyckas med digitaliseringen

Digitala verktyg kommer i sig inte lösa några problem. Det krävs också nya arbetssätt som måste förankras hos vårdens medarbetare. Förändringsarbete inom vården är komplext och kräver nya arbetssätt. För att det ska lyckas krävs en helhetssyn, där förändringen sätts i en kontext för de som genomgår den. Att involvera och engagera alla, från vårdpersonal till patienter och politiska beslutsfattare, är avgörande för att skapa en stark gemenskap som arbetar mot samma vision.

Implementeringen av digitala verktyg och förändrade arbetssätt kräver en kulturell förändring inom hälso- och sjukvården. Det innebär en omvärdering av traditionella hierarkier och ett ökat fokus på att skapa en öppen och inkluderande vårdmiljö. Ledare uppmanades att vara visionära, att våga utmana etablerade strukturer och främja en öppen attityd när det kommer till förändring. Digitaliseringen innebär inte bara en teknologisk övergång utan en resa mot en ännu mer flexibel, tillgänglig och patientcentrerad vårdmiljö.

AI öppnar upp nya möjligheter i vården

Möjligheterna, och förväntningarna, på användningsområdena för AI inom vården diskuterades vid flera tillfällen under konferensen. Bland annat gästades vi av årets AI-svensk, överläkaren Max Gordon, som betonade hur vi kommer behöva förlita oss i allt större utsträckning på AI i takt med att befolkningen lever allt längre och vi får en ökande grupp äldre patienter med stora vårdbehov. Det ställer krav på att vården effektiviseras och resurser frigörs, AI har potential att vara en stor möjliggörare på det området. Vi fick höra exempel från Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm där AI-assisterade röntgenbedömningar gör att det arbete som tidigare krävde två radiologer nu enbart kräver en, vilket frigör tid för mer patientkontakt och samtidigt höjer precisionen i resultaten.

En annan aspekt av AI är att tekniken skapar möjlighet att göra vården mer preventiv. Genom att se mönster utifrån ett stort antal hälsoparametrar kan hjärtinfarkter och cancerdiagnoser förutses och förebyggas. Ett perspektiv som lyftes under Connect var att ersättningsmodellerna inom vården kommer att behöva förändras för att möjliggöra den förflyttningen till preventiv vård. Dagens ersättningsmodeller ersätter främst utförd behandling, inte att behandling undviks. Det kommer att vara en viktig fråga för beslutsfattare inom vården framöver att utvärdera.

Diskussionen sträckte sig även till AI:s möjligheter att revolutionera forskningsresultat inom vården. Tillgång till hälsodata, interoperabilitet mellan system och underlättandet av att dela information är några av de aspekter som lyftes. Genom att omfamna och integrera AI i forskningsprocessen kan vården generera både snabbare och mer precisa resultat. AI är inte är en universallösning, men det är en viktig delkomponent för att lösa många av de utmaningar vården står inför.


Hälsodata som en av nycklarna till framtidens vård

Till sist vill jag nämna diskussionen kring hälsodata som en av nycklarna till framtidens vård. Med den accelererande digitaliseringen är det hög tid att vi fullt ut drar nytta av den resurs som vårdinformation, hanterad på rätt sätt, innebär.

Hälsodata utgör kärnan i hälso- och sjukvårdens digitaliseringsresa. Det är en avgörande resurs för att forma framtidens vårdmiljö, där innovation och användarvänlighet går hand i hand. För att AI ska kunna underlätta och effektivisera vårdpersonalens vardag behövs en struktur och gemensamt ramverk för hantering av hälsodata. Datan blir viktig inte bara som en informationskälla utan också som en grund för att bygga upp enhetliga och effektiva system. Genom att etablera standarder och gemensamma riktlinjer för datahantering skapar vi en stabil plattform där hälsodata blir lättillgänglig och användbar för alla aktörer inom vårdsystemet.

I en panel med Gunilla Nordlöf, generaldirektör på e-Hälsomyndigheten, Patrik Sundström, vd på Inera och Mattias Fredricson, avdelingschef på avdelningen för utveckling av hälso- och sjukvåden på systemnivå hos Socialstyrelsen, diskuterade vi just hälsodata som grunden för framtidens sjukvård.

Gunilla Nordlöf, generaldirektör på e-Hälsomyndigheten berättade om myndighetens nya uppdrag att utveckla en färdplan för att uppnå gemensamma mål inom digitaliseringen av vården, ett uppdrag från regeringen som fokuserar på just interoperabilitet mellan olika system för att underlätta delning och hantering av hälsodata. Gunilla var tydlig med att poängtera att för att främja framsteg och effektivitet inom vården krävs tydligare strukturer, inklusive beslut om standarder och gränssnitt.

Både Mattias och Patrik underströk behovet av moderniserad lagstifting på området, och vikten av partnerskap mellan näringslivet och myndighetsfären för att etablera gemensamma riktlinjer och ramverk för hantering av hälsodata.

Hos oss på Cambio är frågan om hälsodata central i vårt arbete mot en världsledande svensk hälso- och sjukvård, och det var glädjande att under konferensen se att vi delar det med många andra aktörer inom vården.


Resan mot framtidens vård fortsätter

Intressanta framträdanden i all ära, men minst lika givande är alla samtal som sker utanför scenen. Utbytet kring hur man arbetar med digitalt förändringsarbete i olika regioner, hur man optimerar användningen av de olika tjänsterna inom bland annat COSMIC och vad som planeras inom AI-tillämpning. Här utbyttes inte bara erfarenheter utan det föddes nya idéer och samarbeten som kommer att stärka svensk hälso-och sjukvård ytterligare.  

Med dessa sammanfattande slutsatser vill jag rikta ett varmt tack till alla deltagare, kunder, partners, experter och talare som bidrog till att Cambio Connect 2024 blev så bra som det blev. Ert engagemang är en av grundpelarna för det fortsatta arbetet för att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Vi på Cambio ser nu med spänning fram emot den fortsatta resan, där samarbete och innovation kommer att forma en ännu mer digital vårdmiljö. Tillsammans, med öppna sinnen och en gemensam vision, kommer vi att fortsätta att tackla utmaningar och skapa förändring som gör skillnad på riktigt.

Rami Avidan
Vd, Cambio

cambio awards

Alla bidrag till Cambio Awards 2024

Cambio Awards syftar till att lyfta fram och sprida framgångsrika exempel där digitalisering och nya arbetssätt förbättrar vård och omsorg. Pris delas ut inom kategorierna Regional hälso- och sjukvård, Kommunal vård, omsorg och socialtjänst samt Inspiratör inom ekosystemet.