Vårddokumentation

Vårddokumentation består av olika verktyg, dels finns den ”vanliga” kronologiska journalen där dokumentation görs utifrån framtagna mallar.

Ett annat verktyg är gemensamma dokument och dessa är till för dokumentation som är gemensam för flera verksamheter.

I journaltabell dokumenteras värden/kontroller som utförs repetitivt, vilket underlättar att följa förlopp vid dokumentationen. Ytterligare ett verktyg är vårdplan som handlar om dokumentation utifrån en patients vårdprocess