Alla bidrag till Cambio Awards 2024

Cambio Awards syftar till att lyfta fram och sprida framgångsrika exempel där digitalisering och nya arbetssätt förbättrar vård och omsorg. Pris delas ut inom kategorierna Regional hälso- och sjukvård, Kommunal vård, omsorg och socialtjänst samt Inspiratör inom ekosystemet.

Vinnare 2024

Region Jönköping

Region Jönköping har som första region i Sverige säkerställt att alla vaccinationer från hela regionen, samt alla dess 13 kommuner inklusive elevhälsan, samlas i MittVaccin Journal för en intern sammanhållen journal, samt delas till NPÖ och 1177 Journalen.

Detta har möjliggjort uppföljning av vaccinationstäckning och lagersaldo samt givit underlag för planering av vaccinbeställning och informationsinsatser.

Projektets framgång har drivits av ett utmärkt samarbete och kommunikation mellan regional IT-förvaltning, MittVaccin, 13 olika kommuner samt extern aktör för Elevhälsosystemet. Region Jönköping har framgångsrikt hanterat ett digitalt projekt med stor komplexitet och många aktörer, vilket nu skapar betydande nytta för samhället och vården.

Borås Stad

Genom en banbrytande integration mellan verksamhetssystemet och Senior alert har Borås Stad, Cambio, SKR och Senior alert tillsammans skapat en framstående modell för samarbete. Som pionjärkommun och första verksamhetssystem att implementera denna integration har de redan nått två av fyra steg i Senior alert.

Det nära samarbetet och användarcentrerade synsättet från Borås Stads sida har varit avgörande. Projektet har eliminerat dubbel dokumentation, ökat patientsäkerheten och utökat mängden data i Senior alert, vilket betyder bättre vårdkvalitet. Denna nyskapande insats har fått nationell uppmärksamhet och är en förebild för förbättringar inom vården.

Region Uppsala

Region Uppsala har framgångsrikt implementerat taligenkänning i Cosmic för vårdpersonal på Akademiska Sjukhuset. Genom att göra anteckningar synliga och signera dem omedelbart möjliggör taligenkänning snabbare vårdförlopp utan onödiga fördröjningar samt höjer patientsäkerheten.

Den minskade administrativa tiden för journaldokumentation har direkt positiv påverkan på arbetsmiljön för personalen, vilket skapar en mer effektiv och trivsam arbetsplats. Vårdadministrativ service kan nu uppfylla sitt basuppdrag och samtidigt frigöra tid för uppgiftsväxling.

Region Uppsalas införande av taligenkänning på Akademiska sjukhuset är ett lysande exempel på hur digitala lösningar kan höja kvaliteten inom vården och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen.

Regional hälso- och sjukvård

Region Kalmar län

Region Kalmar län har framgångsrikt arbetat för att regionen och kommunerna ska arbeta i ett gemensamt journalsystem. Genom samverkansprojektet, där även eHealth Arena och Linnéuniversitet ingår, har man genom att tillgängliggöra Cosmic för kommunerna utvecklat sina arbetsrutiner och skapat förutsättningar för ökad tillgänglighet och bättre beslutsunderlag över region- och kommungränserna.

Det förbättrade informationsflödet har effektiviserat arbetsprocesser och skapat säkrare vårdövergångar, vilket i slutändan har ökat patientsäkerheten.
Region Kalmar län har genom detta samarbete visat hur en gemensam strategi och digital integration kan leda till påtagliga fördelar för både vårdgivare och patienter.

Region Jönköping

Region Jönköping har som första region i Sverige säkerställt att alla vaccinationer från hela regionen, samt alla dess 13 kommuner inklusive elevhälsan, samlas i MittVaccin Journal för en intern sammanhållen journal, samt delas till NPÖ och 1177 Journalen.

Detta har möjliggjort uppföljning av vaccinationstäckning och lagersaldo samt givit underlag för planering av vaccinbeställning och informationsinsatser. Projektets framgång har drivits av ett utmärkt samarbete och kommunikation mellan regional IT-förvaltning, MittVaccin, 13 olika kommuner samt extern aktör för Elevhälsosystemet. Region Jönköping har framgångsrikt hanterat ett digitalt projekt med stor komplexitet och många aktörer, vilket nu skapar betydande nytta för samhället och vården.

Region Värmland

Närvårdsavdelning 85 inom Region Värmland har arbetat tillsammans och med framgång implementerat och skapat gemensamma rutiner för att på bästa sätt nyttja COSMIC Novas kapacitet. Genom att använda Novas digitala funktionalitet, inklusive direkt journalföring på läsplattor, har avdelningen skapat en effektiv och säker arbetsmiljö.

COSMIC Nova har blivit en oumbärlig del av den dagliga verksamheten, vilket har resulterat i kortare rondtider, ökad trygghet vid dokumentation och mer tid till patientbemötande. Närvårdsavdelning 85 har tillsammans skapat en arbetsplats som främjar både patientsäkerhet och personalens välbefinnande.

Region Kronoberg

Sedan 2007 har Region Kronoberg aktivt arbetat för att skapa enhetliga och gemensamma vårdstandarder inom hela regionen. Genom etablerandet av Professionsråd Dokumentation har man framgångsrikt säkerställt gemensamma arbetssätt och rutiner för journalföring i kommunerna.

Detta har möjliggjort sömlös vård och smidiga övergångar mellan olika vårdgivare. Kronobergs län har genom sitt långsiktiga och målmedvetna arbete med sammanhållen journalföring skapat verkliga fördelar för både patienter och vårdpersonal.

Region Örebro

Region Örebro har under pågående pandemi framgångsrikt infört MittVaccin Journal. Genom att optimalt utnyttja systemets funktionalitet, tilläggstjänster och integrationer har man digitaliserat och effektiviserat hela vaccinationsflödet. Bokning med digital hälsodeklaration innan besöket, tillsammans med nyttjande av funktionalitet för åldersintervall, vaccintyp samt dos har gjort att man enkelt kunnat sammanlänka rätt person med rätt dos och tid, samt hanterat påminnelser via sms- och mailutskick – allt för att säkra rätt bemanning och vaccintillgång utifrån behov.

Genom att utnyttja digital ankomstregistrering har man även minimerat fysisk kontakt vid vaccinationsenheten, samt säkrat en snabb och smidig dokumentation. Region Örebro har därmed skapat ett framstående exempel på användning av digitala hjälpmedel för att optimera sin vaccinationsverksamhet och öka patientsäkerheten.

Capio Ortopedi &
Äldre och Mobil Vård

Capio Ortopedi & Capio Äldre och Mobil Vård har genom den omfattande implementeringen av FRISQ Care och FRISQ Patientwebb effektiviserat sina rutiner och arbetssätt. Digitala vårdplaner har skapat standardiserade arbetssätt inom olika patientområden och fungerat som ett kunskapsstöd för ökad kvalitet och förenklad dokumentation.

Detta har resulterat i ökad patientnöjdhet och ökad delaktighet i den egna vården. Detta har bidragit till en bättre arbetsmiljö där det är lätt att göra rätt med en effektivare dokumentation och mer tid för patienten. Capio Ortopedi & Capio Äldre och Mobil Vård har på ett framstående sätt visat vägen för hur digitalisering kan skapa mervärde för både vårdpersonal och patienter.

Kommunal vård, omsorg och socialtjänst

Borås Stad

Genom en banbrytande integration mellan verksamhetssystemet och Senior alert har Borås Stad, Cambio, SKR och Senior alert tillsammans skapat en framstående modell för samarbete. Som pionjärkommun och första verksamhetssystem att implementera denna integration har de redan nått två av fyra steg i Senior alert.

Det nära samarbetet och användarcentrerade synsättet från Borås Stads sida har varit avgörande. Projektet har eliminerat dubbel dokumentation, ökat patientsäkerheten och utökat mängden data i Senior alert, vilket betyder bättre vårdkvalitet. Denna nyskapande insats har fått nationell uppmärksamhet och är en förebild för förbättringar inom vården.

Socialförvaltningen Hässleholm

Framgångsrik implementering och utveckling av Scanna till Viva har gjort Hässleholm till en föregångare inom digitaliserad socialtjänst. Initierat 2018 och utvecklat i samarbete med den lokala IT-förvaltningen och Cambio, har funktionen expanderat från handläggares ärenden till att omfatta skanning av pappersbaserade orosanmälningar, underlättande kommunikation mellan Kontaktcenter och Socialförvaltning, samt direktskanning till nämndssekreterare.

Tekniken möjliggör säker hantering av sekretessbelagda dokument utan mellanlagring, främjar framtidens digitala socialtjänst och banar väg för ett heltäckande e-arkiv. Funktionen har bevisat sin ovärderliga roll under pandemin, där socialförvaltningen kunde fortsätta sitt arbete opåverkat.

Vadstena Kommun

Vadstena kommun, som 2023 agerade som Östergötlands pilotkommun för Cosmic Messenger, förtjänar erkännande för sitt nyskapande arbete inom samverkan mellan kommunal hemsjukvård och Region Östergötland. Utmanande av lagstiftningen och smart nyttjande av Vivas flexibilitet resulterade i en anpassad dokumentationsprocess för Äldreomsorg och LSS, skräddarsydd för arbetsmiljön.

Genom att ta ledningen i införandet av integrationer mellan kommuner och regionen har Vadstena skapat värdefulla vinster som höjd patientsäkerhet, mer patientnära tid, positivt relationsskapande mellan vårdgivare, minskad skärmtid för omvårdnadspersonal och ökad attraktivitet som arbetsgivare.

Inspiratör inom ekosystemet

Capio Sverige

Capio Sverige har, med hjälp av Cambio Open Services integrerat sin egenutvecklade applikation med Cosmic och skapat en optimerad översikt av vårdplatser.

Därigenom har de förbättrat kontrollen över patientflödet och verksamheternas kapacitet. Användningen av standardiserade API:er har gjort det möjligt för Capio att självständigt vidareutveckla sin applikation och anpassa den efter sina behov.  

Genom detta har de varit en aktiv part i det digitala ekosystemet kopplat till Cambios produkter där Capio själva är en viktig aktör som är med och formar framtidens lösningar.

Region Uppsala

Region Uppsala har genom en automatiserad process minskat både tid och tyngd när det kommer till dokumentation. Det har skapat mer tid för vårdpersonal till patientnära kliniskt arbete.

Genom att använda en mjukvarurobot för att automatisera datainsamling för fakturering och ekonomi har regionen kraftigt lyckats minska dubbelarbete och krävande dokumentation från vårdpersonal i regionen.

En operationssjuksköterska sparar nu 10-15 minuter per operation, dessutom har ledtiderna mellan operationer minskat med 10-15 minuter. Ett betydande bidrag till värdeskapande genom digitalisering inom hälso- och sjukvården.

Region Uppsala

Region Uppsala har framgångsrikt implementerat taligenkänning i Cosmic för vårdpersonal på Akademiska Sjukhuset. Genom att göra anteckningar synliga och signera dem omedelbart möjliggör taligenkänning snabbare vårdförlopp utan onödiga fördröjningar samt höjer patientsäkerheten.

Den minskade administrativa tiden för journaldokumentation har direkt positiv påverkan på arbetsmiljön för personalen, vilket skapar en mer effektiv och trivsam arbetsplats. Vårdadministrativ service kan nu uppfylla sitt basuppdrag och samtidigt frigöra tid för uppgiftsväxling.

Region Uppsalas införande av taligenkänning på Akademiska sjukhuset är ett lysande exempel på hur digitala lösningar kan höja kvaliteten inom vården och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen.