Kvalitetsarbete och forskning med Cambio CIS BI och Cambio CIS HealthQ

Landspítali Reykjavik arbetar med fokus på att utnyttja data för att få ny kunskap och insikt – kliniskt, administrativt och resursmässigt – till förmån för patienter, personal och sjukhuset i helhet.

Best of Breed är en av grundpelarna i IT-strategin på Landspítali Reykjavik. Sjukhuset satsar på mindre och mer flexibla specialiserade system, t.ex. Cambio CIS (Critical Information System), som ger en överblick över behandlingen och vården av svårt sjuka patienter. Insamling, utbyte och bearbetning av data från de specialiserade systemen är därför avgörande förutsättningar för sjukhusets kvalitetsarbete och forskning.

Cambio CIS har sedan 2017 använts som lösning på Islands största sjukhus, Landspítali Reykjavik
Landspítali Reykjavik, som har cirka 800 sängplatser fördelade på enheterna Hringbraut och Fossvogur, har använt CIS som lösning på intensivvårdsavdelningen sedan 2017. Under 2018 införde sjukhuset CIS på den neonatala intensivvårdsavdelningen, följt av anestesiavdelningen under 2019.

Idag används CIS som en övergripande lösning för alla sjukhusets specialistområden. Sammanlagt använder Landspítali Reykjavik CIS på 7 avdelningar: 2 intensivvårdsavdelningar, 1 neonatal intensivvårdsavdelning, 2 anestesiavdelningar och 2 uppvakningsavdelningar.

Åtkomst till alla data i CIS från och med 2017
CIS BI-modulen, som ingår som en del av CIS, ger kliniker, forskare och administrativ personal lättillgänglig åtkomst till statistik som bygger på löpande insamling av faktabaserad klinisk evidens som registrerats i CIS.

Alla data som registreras i CIS lagras. Landspítali Reykjavik har åtkomst till alla data i CIS ända från 2017, då CIS togs i bruk. Att historiken behålls innebär bland annat att alla tidigare förlopp finns tillgängliga i arkiv och är lätta att komma åt via CIS, att alla användarhandlingar loggas och att ändringshistoriken för alla fält lagras.

CIS lagrar dessutom historiken för varje enskild patient. När en patient bad om mer detaljerad information om sin behandling och sitt behandlingsförlopp kunde Landspítali Reykjavik sammanställa historiken och all information från CIS-databasen i en rapport.

”Tidigare kunde vi inte få inblick i komplexa saker som patienternas kaloriintag, hur vi hanterar respiratorer, hur vi behandlar blodsocker och så vidare. Mängden manuellt arbete stod i vägen för undersökning av dessa saker. Nu samlar vi automatiskt in stora mängder elektroniska data, vilket gör att vi kan beskriva intensivvårdspatienter väl, oavsett om vi genomför särskilda projekt eller undersöker hur intensivvårdsavdelningar ser ut i de nordiska länderna.”
Martin Ingi Sigurõsson, överläkare för anestesi och intensivvård, Landspítali Reykjavik.

En intensiv BI-modul
Data som registrerats i CIS kan bearbetas via CIS BI, där man kan definiera egna filter för sökningar och utdrag av t.ex. förfarandekoder, diagnoser, ålder, vikt och datum.

CIS innehåller även en rad fördefinierade översikts- och kvalitetsövervakningsrapporter, förvaltningsrapporter och tekniska rapporter som täcker olika områden och behov. Dessutom innehåller CIS en rad patientspecifika rapporter.

Om man vill arbeta mer ingående med data än vad CIS BI-modulen tillåter är det enkelt göra datautdrag för en enskild patient eller för alla patienter från CIS till andra system, t.ex. regionala BI-system.

Landspítali Reykjavik kompletterar CIS BI med CIS HealthQ för mer djupgående databearbetning
Ett självklart komplement till CIS BI är CIS HealthQ. CIS HealthQ löser de största utmaningarna gällande utdrag av hälsodata genom att möjliggöra tydlig identifiering, stratifiering och filtrering av stora datauppsättningar snabbt, exakt och i önskat format.

Sedan 2022 har Landspítali Reykjavik kompletterat användningen av CIS BI med HealthQ i sjukhusets kvalitetsarbete och forskning. Många av sjukhusets kliniker bedriver forskning och sjukhuset ser en stor potential i användningen av HealthQ, t.ex. för att upptäcka potentiella samband och mönster som kan förbättra kliniska flöden och arbetsflöden.

Används på både intensivvårds- och anestesiavdelningarna
Med HealthQ kan kliniker exportera alla typer av data från CIS i önskat format och bearbeta och sammanställa de observationer som de vill undersöka närmare. Resultaten kan presenteras i överskådliga instrumentpaneler som visar parametrarna i önskat sammanhang.

Under det första året som Landspítali Reykjavik har använt HealthQ har de exempelvis utvecklat en rad instrumentpaneler för sina två intensivvårdsavdelningar, som bland annat täcker medicinering och ger en översikt över hur länge patienterna har varit inlagda på avdelningen.

HealthQ används också för att stödja arbetsflöden och kvalitetsarbetet, både internt på de enskilda avdelningarna och mellan avdelningarna. I skrivande stund har Landspítali Reykjavik börjat fokusera på kvalitetsarbete och forskning på sjukhusets två anestesiavdelningar med hjälp av HealthQ.

Cambio cis

Vill du veta mer om Cambio CIS?