Cambio MittVaccin Journal används av offentliga och privata vårdgivare över hela Sverige. Idag finns över 25 miljoner vaccinationsuppgifter och annan relaterad journalinformation om över hälften av landets befolkning i systemet.

Västra Götalandsregionen blir den elfte regionen som väljer Cambio MittVaccin för att ersätta Svevac för journalföring av vaccinationer, för sina egna och även upphandlade privata vaccinatörer.

Systemet beräknas vara i drift i regionen under våren 2023 och migrering av vaccinationsuppgifter från Svevac till MittVaccin sker under maj. På så sätt säkras fortsatt åtkomst till historiska vaccinationsuppgifter till nytta för regionalt smittskydds uppföljning och planering, för vårdgivare och för invånare som kommer kunna se sina vaccinationer på 1177 Journalen.

”Vi är väldigt nöjda att nu ha tecknat avtal med Cambio Mitt Vaccin och jag är övertygad om att detta kommer att bli jättebra när det är implementerat i regionen” säger Peter Amundin, Läkemedels- och hjälpmedelschef i Västra Götalandsregionen

Fakta om MittVaccin:

MittVaccin är Sveriges enskilt största specialiserade journalsystem och informationsplattform för vaccinatörer och deras kunder. I dagsläget har 10 regioner, 55 kommuner och ca 150 privata vårdgivare valt MittVaccin Journal. Uppgifter i MittVaccin är en del av sammanhållen vaccinationsjournal enligt patientdatalagens regelverk, kan visas i 1177 Journalen och Nationell Patientöversikt, i MittVaccin Invånartjänsts App och rapporteras automatiskt till nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten och till vårdgivarnas olika system för planering och uppföljning. Genom MittVaccin Indatatjänst och tjänster för migrering kan information överföras från andra journalsystem och bli tillgängliga i och delas genom MittVaccin. I dagsläget har 8,5 miljoner vaccinationsuppgifter från Svevac, som avvecklas inom kort, migrerats till MittVaccin för fortsatt åtkomst och delning.

MITTVACCIN JOURNAL

Säker och effektiv vaccinationsjournal

Vaccinationsjournalen ger en helt digital process – från bokning och registrering till påminnelser och rapportering. Kan användas av såväl regioner och kommuner som privata mottagningar.