Pandemin har förändrat samhället. Bland annat har behovet av aktuell vårdinformation ökat drastiskt. Allt fler vårdgivare och systemleverantörer börjar därför titta på openEHR som standard för att underlätta delning av vårdinformation.

OpenEHR är en samling specifikationer för öppna journalsystem som förvaltas av organisationen openEHR International. Målet med openEHR är att skapa ett öppet ekosystem där leverantörer och vårdgivare kan utveckla system som delar vårdinformation mellan varandra. Martin Grundberg jobbar som informatiker på Cambio och säger att behovet av öppna standarder blivit än mer tydligt under coronapandemin.
– Under mer än ett år har den globala sjukvården satts under stor press från ett helt nytt virus som man från början visste relativt lite om. Det säger sig självt att lärdomar som dragits i en del av världen kan vara till nytta i en annan, såväl när det gäller att identifiera och begränsa smittspridning som att behandla sjukdom. Men idag är information ofta låst i slutna, proprietära journalsystem.
Syftet med den öppna standarden openEHR är just att möjliggöra bättre användning och delning av vårdinformation. Det kan vara allt från samarbete mellan olika avdelningar på ett enskilt sjukhus till att i aggregerad, anonymiserad form användas för global forskning och utveckling av vården, berättar Martin.

Större förväntan från patienter och verksamhet

Pandemin har accelererat digitaliseringen och förändrat hur medborgare interagerar med hälso- och sjukvården. Det finns idag en förväntan att få enkel digital tillgång till sin journal och vårdens tjänster såsom digitala konsultationer. Man förväntar sig att ens journal ska följa en genom olika vårdinstanser, även på olika geografiska platser. För att kunna skapa individanpassade, precisa behandlingar måste vårdinformation i högre grad kunna tillgängliggöras för forskning, kvalitetsregister, data science och verksamhetsförbättring.
– Cambio har sedan många år ett starkt engagemang i det internationella samarbetet kring openEHR. Vi är övertygade om att standardiserade informationsmodeller för elektroniska patientjournaler kan förbättra vården på global och regional nivå, men även för individen. OpenEHR kommer göra oss bättre rustade att bemöta pandemier och liknande situationer i framtiden, avslutar Martin Grundberg.

Fakta

Vad är openEHR?

OpenEHR är en öppen standard för hälsoinformation som stödjer utbyte och interoperabilitet mellan olika informationssystem och applikationer.
Mer specifikt består openEHR av en samling öppna specifikationer från openEHR International som beskriver hur vårdinformation kan representeras, lagras och hämtas i ett journalsystem. Genom openEHR så kan internationellt, eller vid behov Svenska, standardiserade kliniska informationsmodeller tas fram och sedan nyttjas i system. Tack vara att system har gemensamma standardiserade informationsmodeller så möjliggörs informationsutbyte samt en större möjlighet att bygga ett ekosystem av flera olika applikationer i stället för att behöva förlita sig på ett stort system. OpenEHR ger också vårdgivare större frihet då beroendet till en specifik systemleverantör minskar då de har full tillgång till informationen i sitt system.
Läs mer om openEHR (extern länk) »

Vi på Cambio erbjuder innovativa digitala lösningar för hela kedjan inom vård och omsorg