Landstinget Kalmar ligger i framkant när det kommer till digitalisering. För att klara framtida påfrestningar krävs att man hittar nya lösningar och förändrar sättet att arbeta på. Insatserna som genomförs är nödvändiga för att Kalmar ska klara av de ökade kraven, menar Johan Hallenborg, IT-direktör i Landstinget Kalmar.

Precis som många andra tampas Landstinget Kalmar med en åldrande befolkning, fler multisjuka och ett ökat tryck på sjukvården. För att klara dessa påfrestningar i framtiden krävs att man hittar nya lösningar och förändrar sättet att arbeta på.

– Omställningen och den stora investeringen som genomförs är nödvändig för att Kalmar ska klara av de ökade kraven, menar Johan Hallenborg, IT-direktör i Landstinget Kalmar.

Ett sammanhållet vårdsystem

För att skapa en effektivare och bättre arbetsmiljö för medarbetarna och ett bättre möte med patienten har Landstinget i Kalmar byggt ett sammanhållet vårdsystem där allt hänger ihop, där alla vårdens olika system knyts samman i ett och samma informationsflöde. Det centrala vårdsystemet, Cambio COSMIC i pc:n och Nova board och Nova i plattorna ute hos vårdpersonalen. Eftersom Cambio COSMIC är integrerat med specialistsystemen kan läkaren som träffar patienten göra allt utifrån ett gränssnitt och en inloggning som tex att skicka alla beställningar och få provsvaren tillgängliga direkt i Cambio COSMIC.

– Det här har gjort stor skillnad. Förr var det inloggning i flera system samt flera olika gränssnitt. Man har nu en vy som man är bekant med eftersom vi har byggt integrationer till våra specialistsystem. Några återstår men de är på gång, säger Johan Hallenborg.

Så infördes ett mobilt arbetssätt

Under 2017 infördes COSMIC Nova, det mobila Cambio COSMIC, på geriatriken i Kalmar.

– Det här är ett exempel på när tekniken helt vänder upp och ner på de befintliga arbetsprocesserna vilket kräver att man arbetar aktivt med verksamhetsutveckling, att man avsätter tid för personal och ledning att arbeta med förändringen, säger Johan.

Införandet av COSMIC Nova på geriatriken blev mycket framgångsrikt och man har sparat drygt en timme per dag och medarbetare. Framgångsfaktorer enligt Johan var att chefen på avdelningen verkligen förstod potentialen och nyttan det kunde medföra samt att man involverade personalen och de fick avsätta tid för att arbeta med förändringen. En annan viktig parameter påpekar Johan är att man redan innan man genomför en förändring har bestämt sig för hur man ska använda tidsbesparingen.

– I fallet på geriatriken bestämde man att den tid man sparade per dag och användare skulle läggas på patienterna för att ge dem en ännu bättre och kvalitativ upplevelse. Det var det mål medarbetarna arbetade mot. Men målet skulle kunna vara ett annat i en annan verksamhet, till exempel att använda den insparade tiden till att kunna minska eller till och med avveckla hyrpersonal, berättar han.

Johan Hallenborg, IT-direktör hos Landstinget Kalmar

Bättre för både personal och patient

För Johan handlar det om att ha ett helhetsperspektiv. Att ha ett sammanhållet system gör inte bara stor skillnad för de som arbetar inom vården. Det gör också skillnad i mötet med patienten. Att systemen håller ihop och att vårdpersonalen har tillgång till journalen ute hos patienterna gör nytta för både användare och patient. Att läkaren direkt kan göra anteckningar och läsa provsvar i sin platta betyder mer tid för patienten, ingen onödig väntan och ökad patientsäkerhet.

– Detta då vi minskar risken för fel i journalen då dokumentationen i journalen sker direkt, bedside. Den effektivisering och insparade tid vi uppnår är inte bara nödvändig för att vi ska mäkta med, det ökar också patientnyttan, patientsäkerheten och kvaliteten, säger han.

Vad händer härnäst?

Att arbetet med att förändra arbetssättet på geriatriken har fallit så väl ut har skapat ett intresse i övriga organisationen. Planen är att fortsätta införandet till fler kliniker under 2018.

– Nu har vi med oss erfarenheterna från geriatriken. Men för varje avdelning som ska genomgå denna förändring krävs det att man gör en ordentlig planering för hur det ska gå till på just den avdelningen med just den process och det arbetssätt de har där. Vi behöver sätta målbilden och bestämma hur vi ska använda den tid vi vinner på den här avdelningen, säger Johan.

Johan och Landstinget i Kalmar ser många möjligheter framåt för att öka kvalitet och tillgänglighet. Närmast, förutom att införa det mobila arbetssättet med COSMIC Nova, ligger att införa digitala vårdmöten, COSMIC e-visit. Digitala vårdmöten kommer effektivisera verksamheten och samtidigt öka patientnyttan för patienter som bor långt bort. Längst bort på Öland tar det lång tid till länssjukhuset. Digitala möten med sin läkare skulle framför allt spara tid för patienten och därmed öka dennes upplevda kvalitet.

– Det är en spännande resa vi är på där mycket går att effektivisera och förbättra med hjälp av digitalisering. Men det viktigaste är trots allt det personliga mötet mellan patient och vårdgivare, mötet mellan människor. Med ny teknik kan vi förbättra förutsättningarna för att det mötet ska bli så bra som möjligt, avslutar Johan Hallenborg.