Sammanhållen vaccinationsjournal i Region Jönköping

Ett projekt som tog sin början i en upphandling utökades snabbt till ett heltäckande journalsystem för vaccinationer i hela regionen. När coronapandemin träffade Sverige var arbetet redan i gång men accelererades då behovet av en sammanhållen vaccinationsjournal ökade dramatiskt.

Det avtal som regionen hade sedan tidigare gick ut, och när ny upphandling planerades så inkluderades även Socialtjänsten för att förbättra samverkan mellan regionen och socialtjänstens verksamheter. Senare kom arbetet att innefatta även Elevhälsan, då de är en stor utövare av vaccinationer och en viktig aktör att få med i den sammanhållna journalföringen.

Då Elevhälsan samtidigt var i fas med att upphandla nytt journalsystem kravställdes redan från början en integration mot MittVaccin som i sin tur speglar direkt mot 1177 och NPÖ.

Viktigt med utbildning och kommunikation

När det är så många olika aktörer och förvaltningar involverade är det lätt att kommunikationen inte når hela vägen fram. Det har hela tiden varit en utmaning som projektet haft med sig. Därför har man lagt extra fokus på kommunikation- och utbildningsinsatser för att få med sig alla medarbetare.

”Det har inte varit lätt, men det är sällan projekt av den här kalibern. Det är viktigt att ha med sig hela organisationen för att nå framgång och då blir kommunikation och utbildning ovärderliga verktyg i processen framåt.”, säger Carolina Sanderberg, Utvecklingschef Digitalisering, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

Samverkan mellan region, kommun och andra aktörer blev en framgångsfaktor

För att förstå alla verksamheters behov och struktur är samverkan av stor vikt. Dels för att alla parter ska förstå vad som är möjligt och för att få ihop informationsdelningen och vilka som behöver ta del av information och utbildning. I regionen fanns sedan tidigare etablerade samverkansstrukturer vilket underlättade i projektet.

Vi har haft upparbetade kontaktytor för samverkan, en kommunsamordnare samt bra samarbete med leverantör och andra viktiga aktörer. Det har varit av stor vikt och en av framgångsfaktorerna i det här projektet. När fler aktörer ska samverka är det alltid komplicerat, men en nödvändighet om man vill effektivisera arbetet och få en sammanhållen journal till förmån för invånarnas hälsa och välmående”, säger Carolina Sanderberg, Utvecklingschef Digitalisering, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län.

Kunskapen om Ineras arbete bland kommunerna förbättrades

En utmaning har varit den blandade förkunskapen hos kommunerna om hur bl.a. Inera arbetar och vilka nationella tjänster som erbjuds. I och med projektet har den kunskapen stärkts och det har skett ett lärande bland kommunerna kring Inera och vad de erbjuder men också insikter gällande strategier för samverkan och delning av hälsodata. Viktiga bitar för framtida utveckling inom svensk vård.

MittVaccin

Sveriges största vaccinationsjournal