Sammanfattning av Almedalsveckan 2024

Nu lämnar vi Almedalen för denna gång, efter att ha arrangerat egna och deltagit i andras samtal och seminarier. Stort tack till alla som deltog och bidrog till givande diskussioner! Här är några insikter och reflektioner vi tar med oss från veckan:

Digitaliseringen av vården behöver tydligare politisk riktning
Tekniken och viljan finns – men det saknas en tydlig politisk riktning och försäkran om vart digitaliseringen av svensk vård är på väg. Det behöver ställas krav från regeringsnivå där näringslivets roll tydliggörs och att de också blir en del i beslutsfattande om standarder och riktlinjer för digitalisering. Det skapar en trygg och stabil grund som gör att olika aktörer vågar investera tid och kapital i nya lösningar, Detta skulle inte bara främja innovation utan också säkerställa att digitala initiativ får det stöd de behöver för att lyckas.

Sekundäranvändning av hälsodata tar en större roll i det digitala ekosystemet
Vi ser att dialogen kring samarbetet inom det digitala ekosystemet har utvecklats och perspektivet sekundäranvändning och forskning har fått ta mer plats. Det är viktigt att den primära och sekundära användningen av hälsodata hanteras gemensamt som en helhet. En effektiv utvecklingen av vården kräver att alla aktörer involveras för att tillsammans driva digitaliseringen. Det är först när vi arbetar tillsammans på bred front som vi på riktigt kan ta vara på synergier och de effekter digitaliseringen ger.

Öppna standarder accelererar AI-användningen
AI har varit på allas läppar under årets Almedalsvecka. Men AI omnämns inte längre enbart som en vision, utan som ett verktyg. Under veckan har vi fått flera exempel på hur AI tillämpas inom vården för att underlätta administration och ge stöd i beslutsprocesser. För att AI ska fungera optimalt krävs dock ett digitalt ekosystem byggt på öppna standarder. Denna öppenhet möjliggör informationsdelning, underlättar snabb implementering av nya idéer från vårdpersonal och möjliggör en smidig integration av ny teknologi som AI. Genom att främja öppna standarder kan vi accelerera AI-utvecklingen som behöver data av hög kvalitet för att verka så effektivt inom vården.

Tufft regionekonomiskt läge hindrar inte digitaliseringen
Många regioner kämpar med ett tufft ekonomiskt läge, men det råder enighet kring att digitaliseringen kommer spela en avgörande roll för att bibehålla och förbättra produktiviteten och kvaliteten i vården. Genom att investera i digitala lösningar kan vi effektivisera processer, minska kostnader och förbättra patientvården, även i ekonomiskt utmanande tider.

Större medborgarintresse för digitalisering av vården
Allt fler medborgare blir medvetna om hur ny teknik kan möjliggöra förbättrad vårdkvalitet. Detta ökade intresse innebär att politikers satsningar på IT-avdelningar och digitalisering kommer att granskas och hållas ansvariga på ett helt nytt sätt. Medborgarnas förväntningar på en modern och effektiv vård kommer bli en starkare drivkraft för att säkerställa att digitalisering förblir en prioriterad fråga. Vi ser fram emot att fortsätta dessa viktiga samtal och arbeta tillsammans för att forma framtidens vård. Tack för en inspirerande vecka i Almedalen!