Framtiden är digital: Region Kronobergs väg mot en hållbar vård

Region Kronoberg står, som flera andra regioner, inför en framtid där vårdbehoven förväntas öka markant, samtidigt som antalet medarbetare inte räcker till. För att möta denna utmaning har regionen tagit flera steg mot en mer hållbar och effektiv vård genom digitalisering. Genom att låta teknologi och innovation leda vägen har Region Kronoberg skapat en visionär modell för framtidens vård, där patienternas välmående och trygghet står i centrum.

Tillsammans med oss på Cambio driver Kronoberg olika initiativ för att skapa en säkrare och mer effektiv vårdprocess. Det handlar om att koppla ihop relevanta aktörer och främja delning av hälsodata för ett mer effektivt vårdflöde och ökad patientsäkerhet. Framgången ligger i ett långsiktigt samarbete som sträcker sig över 20 år.

Ett exempel som visar på digitaliseringens fördelar är integrationen mellan ambulansens system och Cambios journalsystem Cosmic, som möjliggörs med hjälp av COS (Cambio Open Services). Genom det får akutmottagningen direkt tillgång till patientinformationen som registreras i ambulansen och kan på så sätt vidta relevanta åtgärder och förberedelser.

Ett annat område som Region Kronoberg arbetar med är en effektivare samverkan mellan region och kommun. Sedan 2007 har Region Kronoberg och omkringliggande kommuner, inklusive skolhälsovården, tillsammans arbetat direkt i vårt journalsystem. Det har bidragit till minskad dubbeldokumentation och underlättat för patienterna att få nära vård, vilket sparar tid och energi för personalen och ökar patientsäkerheten. Även upplevelsen för patienten blir bättre när alla inblandade har samma information.

Utöver dessa exempel så genomförde regionen 2018 en noggrann utvärdering av sina vård- och omsorgsbehov för att förutse och hantera kommande utmaningar. Med en årlig befolkningsökning på en procent och en 44-procentig ökning av åldersgruppen 80+ inom de närmaste tio åren var det tydligt att förändring var nödvändig. Chief Medical Information Officer Mitko Capanov tillsattes under 2019 för att driva den förändringen.

En strategi för digitalisering av vårdprocessen etablerades. Genom att identifiera och avlägsna onödig administrativ belastning frigjordes värdefull tid för personalen. Patienterna fick också en mer aktiv roll i sin vård, med möjlighet att själva hantera tidsbokning och receptförnyelse. Detta skapade inte bara en mer effektiv vårdmiljö utan även en ökad tillgänglighet för patienterna.

Framåt arbetar Region Kronoberg för att införa digifysisk vård, som virtuella vårdcentraler och användning av AI-drivna botar för att ge ännu snabbare och mer tillgänglig vård. Genom att fortsätta satsa på digitala innovationer strävar regionen efter att skapa en mer rättvis och jämlik vård. Digitaliseringen av vården i Region Kronoberg är en pågående process som inte bara förbättrar vårdkvaliteten utan även gör vården mer kostnadseffektiv och resurseffektiv. Genom att ta ett steg in i framtiden har regionen banat väg för en hållbar och innovativ vårdmiljö som kommer att gynna både patienter och vårdpersonal långt framöver.