Förra veckan hölls openEHR International Conference i Barcelona. Temat för årets konferens var “No time to waste: Building the lifelong, patient-centric EHR”. På konferensen deltog vårdpersonal, experter på medicinsk informatik, vårdgivare, forskare, myndigheter och branschaktörer. Det hölls föredrag och diskuterades kring nuläge och fortsatt utveckling av en gemensam hälsodatastandard. Från vårt håll medverkade Mikael Nyström som arbetar som förste informatiker. Vi passade på att ställa honom några frågor om konferensen.

Vad var huvudfokus på årets konferens?

Dels var det bara att få börja ses igen, precis som mycket annat blev vi hindrade av pandemin. Konferensen bjöd på genomgång och presentation av flera pågående implementationsprojekt, hur nuläget ser ut och vad planen är framåt. Det var även representanter på plats från fyra olika länder för att prata om hur det går att bygga upp nationella organisationer i olika länder. Där jag var med och presenterade hur arbetet går i Sverige.  

Vilka frågor var mest aktuella?

De olika implementationsprojekten som sker runt om i världen. Alla är på olika platser i processen och det är väldigt lärorikt att dela insikter och arbetssätt för att lära av varandra. En annan viktig punkt var bildandet av nationella organisationer – vilket är viktigt då det behövs inspel från respektive nation för att samla upp input som gör att den gemensamma standarden fungerar så bra som möjligt och kunna göra lokala utökningar till standarden utifrån lokal lagstiftning och lokala förhållanden.

Vilka trender ser du inom området?

Det börjar bli fler och fler implementationsprojekt och lite mer action. Det är spännande att det nu börjar rullas ut på riktigt och komma fler stora upphandlingar inom området. Tidigare har det varit pilotprojekt, vilket förstås är nödvändigt, men nu drar arbetet i gång på riktigt.

Vad tycker du är mest intressant?

Jag tycker att det både är intressant och viktigt att få träffas och diskutera med varandra. Vi har olika infallsvinklar och kommit olika långt i processen så det är bra att kunna bolla saker med varandra. Det är väldigt intressant att få se olikheterna som visar sig i hur olika aktörer tänker, och väldigt värdefullt. Det handlar om att veta hur andra aktörer i ekosystemet tänker och arbetar, så att vi kan ha en bra strategi framåt. Det är väldigt värdefullt att inte bara ses elektroniskt, utan även få chans att prata lite mer fritt när man träffas fysiskt.

Det är också intressant att vi ser två läger, där det ena satsar på att bygga ett nytt öppet system från grunden och andra vill utveckla befintligt system till att bli mer öppet. Vad som är bäst beror nog på respektive aktörs situation och jag tycker det är både viktigt och intressant att följa de olika resorna.

Varför är arbetet med en gemensam hälsodatastandard så viktigt?

Jag ser det som två viktiga delar. Först och främst så behöver vi se till att informationen om en patient är relevant över hela patientens livstid, eller egentligen längre än så, för att gagna forskningen. Att det finns något IT-system som skulle vara aktuellt och levande i 120 år eller liknande känns inte troligt, och då handlar det om att se till att den information som skapas och kopplas till en patient är standardiserat läsbar och hållbar över tid.

Den andra delen är att det är få leverantörer som kan leverera alla informationssystem som behövs för en stor sjukvårdsregion. Även om vårt COSMIC täcker in många områden så är det inte fullständigt. Därför behöver information kunna överföras mellan olika informationssystem. Ser man till behov från vården framåt i tiden så är vi övertygade om att samarbete är nyckeln, och då är en öppen gemensam standard av yttersta vikt för att alla ska kunna bidra med lösningar.

Hur är Cambio involverade i att driva frågan och utvecklingen?

Då vi arbetar med att nyttja öppna gemensamma standarder som t.ex. openEHR så är det viktigt att vi är med i dialogen och utvecklingen. Vi är involverade i openEHR International med att driva frågorna framåt och bidrar med kompetens och arbete för att sörja för att utvecklingen av standarden görs på bästa sätt för svensk hälso- och sjukvård och andra marknader där vi verkar. I tillägg till det är vi aktiva lokalt i Sverige för att se till att det blir anpassat på ett bra sätt här.

LÄS MER

OpenEHR möjliggör informationsdelning och innovation inom vården

Det pågår ett internationellt arbete med att skapa gemensamma informationsmodeller för vården med hjälp av openEHR.