Läkaren har blivit projektledare över en allt mer svåröverskådlig patientresa. En orsak till bristen på överskådlighet är att information inte alltid följer med patienten genom vårdapparaten. Ytterligare en orsak är att journalen tyngs ned av för mycket information, där gamla anteckningar kopieras och summeras i en ambition att vara tydlig men där resultatet riskerar att bli det motsatta.

Sara Lei är läkare i internmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och arbetar parallellt som klinisk rådgivare på Cambio. Hon bekräftar hur vårdpersonal och patienten själv tar ett stort ansvar för logistiken i en allt mer komplex patientresa, som ofta försvåras av bristen på överskådlig patientinformation. Samma händelse finns dokumenterad på flera ställen i journalen och av olika vårdprofessioner, men ändå kan det vara svårt att hitta rätt information.

Det merarbete och den tidsåtgång som en ostrukturerad journal orsakar, på grund av långa beskrivningar varvade med summeringar av andras anteckningar, stjäl tid från det patientnära arbetet. Enligt Socialstyrelsens särskilda utredare Carina Zetterberg är idag närmare 70 procent av det som läkare skriver i journaler upprepningar.

 • Sveriges befolkning lever allt längre och merparten av vårdens resurser läggs idag på multisjuka äldre patienter. Omhändertagandet av denna population delas mellan olika instanser som sjukhusvård, primärvård och kommunal omsorg. Sjukvården brottas med många utmaningar, bland annat hur patientinformation kan flöda bättre genom vårdkedjan. För att journalanteckningar ska vara uppdaterade och nåbara genom hela vårdkedjan, för alla vårdenheter och vårdtillfällen, krävs effektiva vårdinformationssystem, förklarar Sara.

Sara ser tre utmaningar där förbättrade processer och rutiner för hantering av information kan göra att vårdkedjan håller samman bättre:

 1. Informationen följer inte med patienten
  En länk i informationskedjan som ofta brister är den mellan vårdcentral eller omsorgsboende och sjukhus. När en patient kommer in till sjukhuset har vårdteamet ibland inte tillgång till den patientdata de behöver. Personalen på sjukhuset tvingas ringa boendet för att få informationen muntligt, faxad eller skickad på annat sätt. Konsekvensen blir ökad tidsåtgång, stress och risk för misstag till följd av den bristande informationsöverföringen.
 2. Informationen finns inte lättillgänglig när den behövs
  När sjukvården blir alltmer digitaliserad måste alla system fungera snabbt, smidigt och driftsäkert för att vara användbara. Det finns inte utrymme för teknikstrul eller lösa lappar. När ambulansen kommer in med en instabil patient finns inte tid för läkaren att lämna akutrummet för att läsa journaler om datorn på akutrummet skulle vara ur funktion. Vårdteamet behöver tillgång till översiktlig och korrekt läkemedels- och sjukdomshistorik på snabba enheter som är pålitliga och helst lätta att ta med.
 3. Allt mer administration skapar en ogenomtränglig anteckningsdjungel
  Allt fler administrativa arbetsuppgifter har lagts på vårdpersonalen. Med färre läkarsekreterare måste läkare på vissa håll själva skriva journalanteckningar och sätta diagnoskoder vilket stjäl tid från patientmötet. Dessutom kan platsbrist på sjukhusen också bidra till ökad dokumentation: när kontroller och åtgärder som är rutin på en avdelning (t.ex. strokeavdelning) behöver tydliggöras både muntligt och skriftligt för en avdelning med helt annan kompetens (t.ex. ortopedisk avdelning) där patienten placerats som satellitpatient på grund av ett pressat platsläge. Detta i kombination med bristen på kontinuitet skapar ett behov av tydligare och mer omfattande uppföljningsplaner. Den stora informationsmängden blir snabbt svåröverskådlig och ökar risken för att viktig information sållas bort.

Mobila informationssystem kan ge vårdteamet mer tid till patientmötet

Tekniska hjälpmedel som mobila vårdinformationslösningar kan, enligt Sara, öppna upp för en effektivare vård. System som gör det enkelt att engagera patienten och anhöriga i omhändertagandet. Nya journalanteckningar görs på ett smidigt och strukturerat sätt och information kan uppdateras direkt utan att behöva mellanlanda i ett anteckningsblock. Ett mobilt verktyg kan minska jakten på information och istället ge förutsättningar för att arbeta mer patientnära. Ett modernt informationssystem kan bli det verktyg som i vårdteamets händer får patientarbetet att flyta smidigare.

 • En bra dag hinner vårdpersonal lyssna på patienterna, undersöka dem grundligt och gå igenom diagnos och behandling utan att stressa. Patienten och anhöriga kan i ett givande vårdmöte ta del av undersökningsresultat, diskutera diagnos och behandling och vara delaktiga i beslutsfattandet. Dagens moderna lösningar ger oss i vårdteamet tillgång till information när och där vi behöver den vilket lägger grunden för fler bra dagar med fler givande patientmöten, avslutar Sara.

Vill du veta mer om Cambios mobila journalsystem och hur det kan minska administrationen och frigöra mer tid för patientmötet? Ladda ner guiden här eller kontakta oss!

Vårdteamets guide till ett mobilt arbetssätt och effektivare vårdmöte

Ladda ner guiden

Vi på Cambio vill med hjälp av ett modernt vårdinformationssystem hjälpa vården att få fler bra dagar med mer tid över till patienterna. Cambio har mobila verktyg som gör vårdresan bättre för både personalen och patienten.

Läs mer om ett mobilt arbetssätt i vården:

5 framgångsfaktorer för lyckad förändringsledning inom vården »

Ett mobilt verktyg gör vårdarbetet mer effektivt »

Så hjälper mobila verktyg vårdteamet att rädda fler liv »

Så utvecklades mobila COSMIC i samarbete med vården »

*Referens: http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/09/Socialstyrelsens-utredare70-procent-av-lakaranteckningarna-ar-upprepningar/