Landspítali Reykjavik har använt digital lösning för intensivvård på sjukhusets anestesi- och uppvakningsavdelningar sedan 2019

Cambio CIS (Critical Information System) är ett användarvänligt och intuitivt system. Det har utvecklats av bland annat anestesiologer i nära samarbete med Cambio, för att tillgodose anestesiavdelningars behov av att övervaka och registrera patientens tillstånd under hela det kliniska förloppet.

Under hela förloppet fungerar CIS som det primära kontrollcentret för alla uppgifter, aktiviteter och registreringar som rör anestesi. CIS ger kliniker och anestesiologer en samlad och aktuell bild av patientens tillstånd.

CIS anestesi som lösning som sedan 2019 används på Islands största sjukhus, Landspítali Reykjavik
Landspítali Reykjavik, som har cirka 800 sängplatser fördelade på enheterna Hringbraut och Fossvogur, har använt CIS som lösning på intensivvårdsavdelningen sedan 2017. Under 2018 införde sjukhuset CIS på den neonatala intensivvårdsavdelningen, följt av anestesiavdelningen under 2019.

Idag används CIS som en övergripande lösning för alla sjukhusets specialistområden. Sammanlagt använder Landspítali Reykjavik CIS på 7 avdelningar: 2 intensivvårdsavdelningar, 1 neonatal intensivvårdsavdelning, 2 anestesiavdelningar och 2 uppvakningsavdelningar.

Preoperativ status – planering och förberedelse av anestesi via bokningssystem
Innan de 2 anestesiavdelningarna och 2 uppvakningsavdelningarna på Landspítali Reykjavik började använda CIS anestesi 2019 använde de sjukhusets bokningssystem Orbit för att planera och förbereda anestesin. Och det gör de fortfarande.

På grund av de goda integrationsmöjligheterna i CIS har det nämligen inte varit nödvändigt att byta från bokningssystemet för att kliniker och anestesiologer ska kunna ha en fullständig överblick i CIS. Bokningssystemet Orbit är istället integrerat med CIS och all nödvändig information överförs automatiskt mellan de två systemen.

”CIS anestesi följer patienten under hela förloppet – från den preoperativa kliniken, till operationen och tills patienten är tillbaka på avdelningen igen. Allt finns samlat i samma journal. Med CIS-systemet ska man bara behöva klicka en gång, oavsett vad man vill titta på. CIS är användarvänligt.”
Ástriõur Jóhannesdóttir, anestesiolog, Landspítali Reykjavik


Peroperativ status – snabb registrering av händelser och komplikationer
Data om livsviktiga funktioner ska vara lättillgängliga under bedövning, operation och uppvakning. Olika grafer på papper och lösa anteckningar främjar inte rationella kliniska beslut.

Under operationen kan CIS automatiskt registrera data från fler än 900 olika medicintekniska apparater, t.ex. respiratorer, pumpar och monitorer.

CIS har stöd för användningen av pekskärmar där det är snabbt, enkelt och intuitivt att registrera kliniska åtgärder. Klinikernas arbetsflöde stöds av systemets snabbregistreringsfunktion för förfaranden, milstolpar, komplikationer och läkemedel, och en logg visar alla registreringar med tidsstämplar och ger en överblick över hela patientens förlopp.

CIS används aktivt vid planering av framtida anestesier

Loggfunktionen i CIS är också en funktion som används aktivt av Landspítali Reykjaviks anestesiologer vid planering av framtida anestesier. Loggen ger en översikt över patientens övergripande förlopp i förbindelse med operation och uppvakning – har det exempelvis hänt något med patientens anestesi som man ska vara extra uppmärksam på och som man kan ta hänsyn till inför nästa anestesi?

Postoperativ status – kontinuitet i vården utan förlust av data
En liten andel av alla patienter i operationssalar förs direkt till en intensivvårdsavdelning. Med CIS har både intensivvårds- och uppvakningsavdelningar åtkomst till operationsdata i nästintill realtid. När patienten flyttas följer alla data med i CIS.

När patienten skrivs ut samlar CIS in relevant information från anestesiförloppet i en automatiskt genererad utskrivningsrapport för de olika avdelningarna. Rapporterna kan överföras till andra sjukhusavdelningar genom integrationer.

Vill du veta mer?