Ineffektiva digitala system drabbar läkares arbetsmiljö och patienten

Tomas Block är läkare och medicinskt ansvarig/CMO på Cambio. Nedan kommenterar han utgången av den enkätrapport som gjordes tidigare i år.

Som nyutexaminerad läkare minns jag den initiala chocken när jag insåg hur mycket av min tid jag lade på att jonglera olika digitala system i stället för att kunna ägna mig åt det jag värdesatte mest – kontakten med patienterna.

I en nyligen genomförd enkätundersökning av oss på Cambio bland 100 läkare och specialistläkare på vårdcentraler och sjukhus bekräftades att en betydande del av deras arbetsdag tillbringas i olika digitala system. Det är tydligt att den digitala arbetsmiljön kan vara utmanande, delvis på grund av bristande konfiguration av systemen och otillräcklig utbildning i deras optimala användning.

Digitaliseringen handlar inte bara om att ha tillgång till rätt verktyg; det är också avgörande att veta hur man använder dem på bästa sätt. Många läkare har inte fått den nödvändiga utbildningen eller träningen för att utnyttja systemens fulla potential, vilket ofta leder till ineffektiva arbetsflöden, dubbelarbete och frustration.

I en tid med inte minst ekonomiska utmaningar är det viktigt att utforska vad man som vårdgivare har för digitala verktyg idag och hur de nyttjas på bästa sätt. Genom att identifiera och implementera bästa praxis kan vi optimera vårdprocesserna och förbättra användarupplevelsen för våra läkare. Det kan i sin tur leda till ökad effektivitet, minskad stress och en bättre arbetsmiljö, vilket skapar förutsättningar för en bättre vård för patienten. Därför är det viktigt att kartlägga på vilket sätt de digitala verktygen används idag, och hur de kan användas på ett mer effektivt sätt för att främja en bättre vård.

40 procent upplever att digitala system minskar effektiviteten

Ett av de mest anmärkningsvärda resultaten från undersökningen är att hela 40 procent av de tillfrågade läkarna upplever att de digitala systemen de använder idag sänker deras effektivitet. Det är oroväckande, inte minst med tanke på att digitala verktyg utvecklas för att förenkla läkares arbete, inte försvåra.

En av de orsaker som lyfts fram bland de tillfrågade läkarna är just den omfattande dubbeldokumentationen, det vill säga att behöva mata in samma uppgifter om patienten flera gånger i olika system. Detta problem är inte bara tidskrävande utan kan också leda till informationsförlust och ökad risk för fel. Det hade enkelt kunnat lösas om systemen i stället kunde dela information med varandra, oavsett vilka leverantörer de tillhandahålls av.

En annan orsak till den upplevda ineffektiviteten kan handla om bristfällig information och utbildning vid implementering av nya digitala verktyg. Så många som 38 procent av de svarande framhåller också att de inte upplever att deras chef tar ansvar för den digitala arbetsmiljön. Det visar att många verksamheter behöver ett mer aktivt ledarskap vad gäller digitalisering.

Här har chefer och ledningsgrupp ett stort ansvar. Chefer måste inte bara förstå de tekniska aspekterna av digitaliseringen, utan också vara medvetna om dess påverkan på arbetsmiljön för deras medarbetare och kvaliteten på den utförda vården.

Att adressera dessa utmaningar är avgörande för att kunna förbättra arbetsmiljön för medarbetare, vårdkvaliteten och resursanvändningen. Här behövs en kombination av löpande utveckling av digitala verktyg och aktiv förändringsledning som ser till att vårdens medarbetare vet hur de ska nyttja digitaliseringens möjligheter genom bitvis nya arbetssätt.

Majoriteten tror på framtidens digitala verktyg

Men låt oss inte förbise det positiva i enkätresultatet. Trots utmaningarna ser majoriteten av respondenterna positiva effekter av digitaliseringen, inklusive möjligheterna till en mer tillgänglig och effektiv vård. Många tror också att digitala verktyg kan underlätta tillgången till ny kunskap och information samt förbättra kommunikationen med patienter. Det är uppmuntrande att se att vi delar en vision om en framtid där tekniken förbättrar vården och patientens upplevelse.

Med detta sagt är det avgörande att fortsätta samarbetet för framtidens digitala hälsa. Genom att lyssna på systemens slutanvändare och kontinuerligt utvärdera och förbättra digitala verktyg, kan vi tillsammans navigera denna digitala resa och skapa en mer hållbar och effektiv vård för alla.

För mer information om vår enkätundersökning och dess resultat, tveka inte att kontakta oss på Cambio. Vi ser fram emot att fortsätta denna viktiga diskussion och arbeta tillsammans för att forma framtidens vård.

Tomas Block
Chief Medical Information Officer (CMIO)
Cambio

Om enkätundersökningen

Enkätundersökningen utfördes av opinionsinstitutet Kantar Sifo under januari 2024. Totalt svarade 100 läkare från olika delar av landet, varav 50 är allmänspecialister på vårdcentral och 50 specialister på sjukhus.