Forskning ska effektivisera användning av hälsodata 

Bättre möjligheter för vården att tidigt ställa rätt diagnos, enklare att överblicka en patients sjukdomshistoria och snabbare framsteg inom forskningen. Det är några av fördelarna med effektivare användning av hälsodata. Nu får tre projekt finansiering av Vinnova med sammanlagt 90 miljoner kronor för storskaliga samarbeten som ska visa på nya sätt att arbeta med hälsodata.

Vi är delaktiga i två av projekten där huvudfokus är att effektivisera och förbättra både primär- och sekundäranvändning av hälsodata. Det blir grunden för användningen av gemensamma hälsodata mellan flera regioner. Ambitionen är att göra hälsodata hållbart över tid och att kunna dela den mellan relevanta aktörer utan att tappa kvalitét. 

Fokus ligger på informatik och betydelsen av att standarder inte bara används för delning av data utan även för lagring och kunskapshantering. För att uppnå detta behövs en databas, en gemensam standard för hälsodata och digitala verktyg som stödjer användningen av öppna standarder för hälsodata. 

Vi bidrar till projekten med vår kompetens och komponenter som idag utgör Cambio Platform – en öppen hälsodataplattform. Grunden utgörs av en s.k. Clinical Data Repository (CDR) som är där all hälsodata lagras i ett öppet och standardiserat format. Det möjliggör en mer hållbar hantering av data men också att det är delbart mellan fler relevanta aktörer inom vården.  

“När vi går in i det här projektet tillsammans med regionerna gör vi det för att sätta förutsättningarna för en mer effektiv hälso- och sjukvård. Att alla aktörer är med och samarbetar är av yttersta vikt, och vi ser fram emot att ta det här viktiga steget tillsammans. Det är nu vi stakar ut vägen mot framtidens datadrivna vård.” säger Johanna Hultcrantz, Chief Innovation Officer på Cambio

Förbättrade möjligheter för vården att ställa korrekt diagnos i ett tidigt skede, en förenklad översikt över en patients sjukdomshistorik och snabbare framsteg inom forskningen – dessa är några av fördelarna med en mer effektiv användning av hälsoinformation. 

”Målet är att förändra hur hälsoinformation lagras och hanteras inom den svenska hälso- och sjukvården, så att inlåsningseffekter försvinner och hälsoinformationen frigörs för att kunna användas i större omfattning än vad som är möjligt idag. På sikt hoppas jag att vi tar fram en lösning som går att exportera och implementera på flera platser i världen för att skapa mer nytta för vården och invånarna.” säger Johanna Hultcrantz, Chief Innovation Officer på Cambio

Vill du veta mer?