Utmaningar och framgångsfaktorer för digitalt förändringsarbete inom svensk sjukvård

I en tid av accelererande digitalisering har innovationer inom IT och digitala verktyg blivit en naturlig del av vårdpersonalens vardag. Digitaliseringen skapar möjligheter, men tekniken ensam är inte tillräcklig. För att realisera digitaliseringens fulla potential krävs aktivt förändringsarbete kring både arbetssätt och organisation inom svensk hälso- och sjukvård.

I en nylanserad rapport summerar vi en rad insikter, identifierar utmaningar och framgångsfaktorer inom digitalt förändringsarbete i vården. Bland annat så intervjuas Gustaf Storm, vd på Capio S:t Görans sjukhus, Mitko Capanov, CMIO på Region Kronoberg och Anna Myhrman, sjuksköterska och verksamhetskonsult på Cambio. Att samla och dela användbara erfarenheter om förändringsarbete ser vi som ett viktigt bidrag till en mer effektiv användning av digitala verktyg, och i slutändan en mer jämlik och effektiv vårdmiljö, där teknologin kan agera som en katalysator för positiv förändring.

Låt mig här dela två av de vanligaste utmaningarna vi ser i samband med digitalt förändringsarbete, och två prioriteringar som kan bidra till att övervinna dem.

Vanliga utmaningar inom digitalt förändringsarbete

Vårdens evidensbaserade kultur går på tvärs med förändring

Hälso- och sjukvårdens grundprinciper utgörs av ett starkt förtroende för, och tillit till, beprövad erfarenhet. För att säkerställa patientsäkerhet följs etablerade rutiner och processer med bevisad effektivitet. Det är ett fullt rimligt förhållningssätt i en verksamhet som bokstavligt talat är på liv och död. Baksidan är dock att organisationen tenderar att bli trögrörlig, vilket hämmar även nödvändig utveckling och förändring. Exempelvis förändring genom digitalisering.

Digital utveckling och innovation sker generellt genom löpande iteration och stegvis utveckling. Det sättet att arbeta går på tvärs med vårdens kultur av beprövade och bevisade metoder. Den här motsättningen måste alla förändringsprojekt på området erkänna och förhålla sig till. Det skapar ett behov av att sätta digital utveckling i en kontext som är lämplig i vården och att använda metoder för förändringsarbete som skapar trygghet hos medarbetarna.

Brist på gemensamt språk

Kulturkrocken som kan uppstå mellan digitaliseringsarbete och vårdverksamhet återspeglas ofta i olika språkliga begreppsvärldar, vilket kan komplicera förändringsarbetet. Att medarbetare inom vården respektive digitalisering använder olika begrepp, som innovation kontra patientsäkerhet, skapar en språklig klyfta som kan försvåra förståelse och förtroende i förändringsprocessen.

Ord spelar roll. Om medarbetare ska förstå syftet med förändringen och känna att den är relevant för det dagliga arbetet är det avgörande att de känner igen sig i språkbruket. Det skapar också förtroende för de som driver förändringen gör det med verksamhetens bästa för ögonen.

Prioriteringar för framgångsrikt digitalt förändringsarbete

Säkerställ att systemutvecklingen ligger nära vårdverksamheterna

För att se till att utvecklingen och implementeringen av digitala system är framgångsrik är det avgörande att de som utvecklar dessa tjänster är nära kopplade till vårdverksamhetens vardag. På så vis skapas förståelse för vårdpersonalens behov, och utvecklare kan bättre identifiera vad som behövs, när det behövs och i vilken ordning. Varken de som utvecklar eller använder system har ett intresse av att skapa funktioner som sen inte används.

Att inkludera verksamhetskonsulter från leverantörerna är ett effektivt sätt att säkerställa en ändamålsenlig utveckling av verktyg som bäst tillgodoser de lokala verksamheternas behov. Genom det kan utvecklare få en direktinsikt i verksamhetens dagliga utmaningar och behov, vilket i sin tur främjar skapandet av digitala system som inte bara är tekniskt robusta utan också effektivt anpassade för användarna inom vården.

Ha ett långsiktigt perspektiv och sätt förändringen i ett större sammanhang

Implementering av nya digitala verktyg är mer än en teknisk process. För att frigöra resurser och öppna upp nya möjligheter för vårdpersonalen måste implementeringen ha ett långsiktigt perspektiv. Aktiv förändringsledning är avgörande för att övervinna utmaningar och nå goda resultat vid införandet av nya verktyg och arbetsformer inom evidensbaserad verksamhet. Genom att göra förändringsarbete till en integrerad del av arbetskulturen skapas en grund för kontinuerlig innovation och anpassning till nya digitala verktyg och arbetsmetoder.

Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som en vägledning och inspirationskälla för oss som arbetar med, eller påverkas av, digital förändringsledning inom vården. Genom samarbete och förståelse vill vi, i samarbete med andra aktörer inom hälso- och sjukvården, gemensamt forma en framtid där digitaliseringen blir en positiv kraft, skapar en världsledande hälso- och sjukvård för patienterna och en välfungerande och stimulerande arbetsmiljö för dem som arbetar inom vården.

Rami Avidan

Vd, Cambio