Mer tid till patienten, säkrare vård och en starkare teamkänsla. Genom införandet av det mobila gränssnittet COSMIC Nova Ward har avdelning 30 på länssjukhuset i Kalmar blivit ett perfekt exempel på lyckad digitalisering och förändringsledning inom vården. Efter avdelningens framgångar planerar sjukhuset nu för ett breddinförande av systemet.

På den geriatriska klinikens palliativa avdelning på Länssjukhuset i Kalmar påbörjades hösten 2014 ett spännande pilotprojekt. Som en av de första vårdenheterna i landet skulle avdelning 30 få testa det digitala och mobila verksamhetsstödet COSMIC Nova Ward.

  • Det har definitivt givit oss mer tid med patienterna och vi har fått en bättre teamkänsla och ett bättre samarbete mellan de olika yrkesgrupperna. Det gör det även lättare att se vad som ska göras för varje patient vilket leder till en säkrare vård, säger sjuksköterskan Anders Carming som var projektledare för implementeringen.

Ersätter tavlor och anteckningsblock

COSMIC Nova Ward består av två komponenter, Nova Board och Nova Tablets, som är kopplade direkt till journalsystemet COSMIC. Genom Nova Board ersätts analoga whiteboards med digitala och interaktiva tavlor. Dessa digitala whiteboards gör det enklare för vårdpersonalen att tillsammans få en överblick av läget på avdelningen men ger också möjlighet till fördjupning kring individuella patienter.

Nova Tablet ersätter i sin tur de analoga anteckningsblocken och papperslapparna i det dagliga arbetet. Genom den bärbara enheten får vårdpersonalen tillgång till patientens information, kan bocka av utförda arbetsuppgifter och kan föra in resultaten från olika kontroller. Informationen som matas in blir sedan direkt synlig i både journalsystemet och på Nova Board.

  • Vi har implementerat det här tillsammans med ett koncept som vi kallar bedside-rapportering, där överrapporteringen mellan dag- och kvällspersonal nu sker tillsammans med patienten. För att kunna göra den rapporteringen bra, så är det en förutsättning att vi har en Nova Tablet med oss ut så att vi snabbt kan få fram den information som patienten efterfrågar, säger Anders Carming.

Exempel på lyckad förändringsledning

Testerna av Nova Ward inleddes på avdelning 30 under hösten 2014 och fortsatte under 2015 och 2016. Anders Carming berättar att utvärderingen av testarna visat på både stora tidsbesparingar, ökad delaktighet från patienterna och en förbättrad temakänsla bland personalen.

  • En av anledningarna till att vi lyckades var att vår grupp med ”superanvändare” fick mandat att ändra i rutiner och möjlighet att styra arbetet. Därmed har saker inte behövt gå i långbänk utan vi har kunnat göra förändringar under tiden.

Genom det här tillvägagångssättet tvingades de nya verktygen inte in i det existerande arbetssättet utan fick bli startskottet på något helt nytt. Enligt Anders Carming är implementeringen av COSMIC Nova Ward därmed ett bra exempel på hur sjukvården kan arbeta med förändringsledning. Han berättar att cheferna, från de närmsta cheferna till sjukhusledningen, hela tiden stöttade projektgruppen och gav dem mandat och tid att utveckla både verktyg och verksamhet.

Samtidigt arbetade projektgruppen inte på egen hand i ett vakuum. När COSMIC Nova Ward konfigurerades efter avdelningens behov, gjordes det i ett tätt samarbete med både Cambio och landstingets it-avdelning. Personalen från it-avdelningen fick dessutom vara med ute på avdelningen för att få en bättre förståelse för hur de digitala verktygen hänger ihop med faktiska vårdarbetet.

  • Vi har insett hur olika språk vi pratar och därigenom kunnat lära av varandra. Vi satte oss inte heller och konfigurerade det här på ett kontor med stängd dörr. Vi stod med den stora skärmen ute på avdelningsexpeditionen och konfigurerade den när kollegor gick förbi, tittade på och ställde frågor. När vi väl var färdiga hade alla därför redan ett hum om vad det var för något. Alla var med på tåget långt innan tåget gick.

En timme mer till patienten

Resultatet av det här arbetet är också tydligt. I de enkäter som personalen fått fylla i uppger exempelvis 80 procent att användningen av COSMIC Nova Board frigjort tid till patienterna. Observationer som gjordes i slutet av pilotstudien visade även att rondarbetet på avdelningen förkortats med en timme, tid som istället kunnat läggas på patienterna. Med de resultaten i ryggen står nu resten av länssjukhuset i Kalmar på tur för att göra samma resa.

  • Vi räknar med att kunna påbörja breddinförandet under 2018. Det står ett antal avdelningar på kö som vill köra igång och de väntar bara på att få klartecken.