Hur ser digitaliseringen av vården ut i praktiken? Hur kan den göra mer än att bara ersätta fysiska aktiviteter med digitala motsvarigheter, för att stödja ett bättre och effektivare samarbete mellan vårdteam och patienter?

Ett bra exempel är Capio där användningen av FRISQ Care som plattform implementeras brett, både inom äldrevård och ortopedi och inom öppen- och slutenvård. Inom Capios avdelningar för geriatrik och rehab används lösningen nu på 19 enheter i 8 olika verksamhetsområden, som involverar både öppen- och slutenvård.

Man gör så stor del av arbetet tillsammans med patienten och jag upplever att mötet med patienten blir bättre.”

säger enhetschefen Arjeta Buqinca

Inom området SGV (Sammanhållen Geriatrisk Vård) leder det till ett tryggare återvändande till hemmet efter slutenvårdsrehabilitering. Sjuksköterskor säger sig även uppleva ökad tid med patienterna genom att ta bort mycket av tiden som annars behövs för journalföra efter patientbesöken – med FRISQ Care görs det direkt i mötet och tillsammans med patienten.

Plattformen skapar effektivare samordning

Alla inom vårdteamen har tillgång till vad som har gjorts och vad som behöver göras på ett överskådligt och användarvänligt sätt. Det skapar en trygghet i processerna, och effektiviserar samordningen.

”Vi har förbättrat många av våra kvalitetsparametrar och det underlättar att ha rutiner och digitala checklistor.”

säger Arjeta Buqinca, enhetschef i Vårberg

FRISQ Care gör det lättare för alla medarbetare att göra rätt sak vid rätt tidpunkt för alla patienter, samtidigt som det underlättar dokumentation och undviker dubbelarbete. Arbetssättet är också mer patientcentrerat eftersom så stor del av arbetet görs tillsammans med patienten vilket leder till en bättre upplevelse för vårdgivare och patient.

Tankar från projektansvariga

”Det är avgörande för våra olika verksamheter att vi håller samma kvalitet och höga patientsäkerhet. FRISQ Care ger oss verktygen att leverera detta.”

Petter Nordenhäll, Patientområdeschef för Capio Geriatrik

”Det strukturerade arbetsflödet gör att all dokumentation sker på ett standardiserat sätt och påminner oss om de olika åtgärder som vi ska göra med alla våra patienter. Det känns också bra att kunna erbjuda våra medarbetare ett modernt sätt att jobba.”

Thorleif Nilsen, Affärsområdeschef

”Vi har implementerat plattformen på bara 6 månader. Från pilot i 2 enheter till nästan fullskalig på 19 enheter inom affärsområdet, inklusive nya processer och utbildning av all personal. Ett resultat av gott samarbete och effektiva införandeprocesser.”

Patrik Mattsson, Head of Customer Success på FRISQ

Boka demo

Vill du också digitalisera vårdprocesser?

iPad och stetoskop
frisq care

Vill du veta mer om FRISQ Care?

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.