Vi är glada att kunna tillkännage att Cambio har tecknat avtal med Breast Cancer Foundation New Zeeland om att tillhandahålla tjänsten Cambio CDS (kliniskt beslutsstöd) för symptomövervakning hos patienter med framskriden bröstcancer.

Oförmåga att hantera pågående symptom och biverkningar är det som har allra störst negativ inverkan på livskvaliteten för personer med framskriden bröstcancer (ABC). Endast en tredjedel har god kontroll över sina symptom. Studier tyder på att ABC-patienter i genomsnitt upplever 14 symptom. Ett resultat av dålig kontroll av symptom kan i värsta fall leda till avbruten behandling.

ABC-patienter bör behandlas av ett specialiserat multidisciplinärt team, inklusive specialhantering av biverkningar och av en sjuksköterska med erfarenhet av behandling av ABC. I verkligheten är det sällan så. Ojämlik och varierande vård är utbrett och patienter som bor långt ifrån en klinik eller är i en annan försvårande situation är de som påverkas mest negativt.

För att öka jämlikheten och vårdkvaliteten så har Breast Cancer Foundation NZ beställt utveckling av ett integrerat system med en ePRO-patientenkät och ett kliniskt beslutsstödsystem (CDS) för hantering av symptom vid ABC.

Patienterna kommer bjudas in att varje vecka fylla i en automatisk elektronisk enkät om sina symptom som är anpassad efter deras behandlingsskede, läkemedel och övriga sjukdomar. När symptomen når en i förväg specificerad tröskel kommer en specialistsjuksköterska att få en systemgenererad varning via e-post tillsammans med evidensbaserade rekommendationer från beslutsstödsystemet (Cambio CDS). Sjuksköterskan kommer då att kontakta patienten för att bekräfta symptomen och besluta vilka rekommendationer som ska följas. Detta kan omfatta att tillhandahålla patienten information om egenvård (som genereras av CDS), ett brev till patientens allmänläkare, information till onkologen, inbokning av ett akutmottagningsbesök etc. Patienten följer sedan befintlig vårdplan för att hantera sina symptom.

  • CDS-systemet kan underlätta evidensbaserad vård, och minska ojämlikhet och variation inom vården. Vi på Cambio är glada att kunna bidra till att förbättra vården för bröstcancerpatienter i Nya Zeeland, tack vare modern informationsteknik och molnteknik. Det är verkligen mycket motiverande”, kommenterade Dr Rong Chen, VD för Cambio CDS.
  • Detta är helt i enlighet med vår vision: Digitalt driven evidensbaserad symptomhantering enligt bästa praxis för alla med framskriden bröstcancer som leder till bättre livskvalitet och förbättrad överlevnad för patienterna, samtidigt som det minskar oplanerade vårdkostnader för sjukhusen. ”, kommenterade Evangelia Henderson, VD för Breast Cancer Foundation New Zeeland.