Syftet med den öppna journalstandarden openEHR är att överbrygga ett av de största hindren för digitalisering av vården – de slutna journalsystemen. OpenEHR bygger på gemensamma standarder och format som tillåter delning av data mellan olika vårdinstanser, sjukvårdssystem och applikationer. För att hitta bästa sättet att tillämpa openEHR i nordisk hälso- och sjukvård krävs kunskapsutbyte och dialog, menar Mikael Nyström, senior informatiker och Sally Wiezell, business analyst på Cambio.

Den öppna journalstandarden openEHR är utvecklad av samarbetsorganisationen openEHR International. Initiativet bygger på ett brett samarbete mellan olika internationella aktörer, inom allt från sjukvård och forskning, till leverantörer av medicinteknik och journalsystem. Cambio är en mångårig industripartner till organisationen och bidrar på många sätt till utvecklingen av openEHR. Bland annat är Cambio en av initiativtagarna till ett svenskt openEHR-initiativ som drivs i regi av SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

  • Målet med openEHR är att möjliggöra ett större utbyte av medicinsk information, till exempel mellan olika vårdinstanser, både lokalt, nationellt och internationellt. Tillsammans med flera olika samarbetspartners, även andra jornalsystemsleverantörer, vill vi utreda vilka behov som finns i just den svenska och nordiska vården. I Sverige har vi till exempel en relativt decentraliserad vård, med egna administrativa förutsättningar för de olika regionerna och vårdinstanserna. Vi tittar på vilken terminologi och arketyper för information som behöver tas fram inom openEHR för att bäst kunna användas inom nordisk vård berättar Mikael Nyström, senior informatiker på Cambio som också sitter i SFMI:s styrelse.

Viktig dialog med slutanvändare

För att på bästa sätt identifiera behoven inom nordisk sjukvård bedriver Cambio studier kring openEHR, där slutanvändare från sjukvården deltar. Sally Wiezell är business analyst på Cambio och arbetar nära kunder i vidareutvecklingen av Cambios produkter.

  • Mycket av nyttan med openEHR är att information smidigare kan delas mellan vårdteam i olika delar av vårdkedjan. För att kunna vidareutveckla våra produkter vill vi veta vad som är viktigt för olika professioner inom vården. Till exempel hur de olika professionerna vill arbeta med, och mata in, information. I våra studier jobbar vi med ett brett urval av våra kunder, både i workshopform och fältstudier. Målet är att utveckla COSMIC så att det alltid är anpassat efter de faktiska arbetsprocesserna inom vården, berättar Sally Wiezell.

Flexibel användning av vårdinformation

Med openEHR är vårdinformation inte längre låst till specifika applikationer. Med en gemensam standard kan samma information användas i flera olika system, utan att behöva översättas eller modifieras. Istället kan leverantörer av journalsystem fokusera på att bygga verktyg som på bästa sätt presenterar och tillgängliggör informationen. Detta skapar också nya möjligheter för slutanvändare att arbeta med information på ett mer flexibelt och effektivt sätt.

  • Till att börja med eliminerar vi mycket dubbeldokumentation tack vare openEHR, eftersom alla vårdenheter då sparar information på samma sätt. Det blir också möjligt att referera och göra kopplingar mellan olika delar av vårdkedjan. Som läget är nu sparar ofta olika vårdenheter sin information på olika sätt. Det innebär att det tar tid för vårdpersonal att leta rätt på saker om det ligger utanför just deras egen enhet, eller i en annan vårdregion. På Cambio jobbar vi med innovativa kunder som ligger i teknisk framkant inom vård. Det som bromsar utvecklingen just nu är ofta hur information lagras och används, säger Sally Wiezell.

Nya möjligheter för kunden

I takt med att digitalisering blivit allt viktigare inom vården, har många leverantörer förändrat sitt erbjudande. Från att ha erbjudit system som kunderna själva har konfigurerat från grunden med sina egna informationsmallar, går man allt mer mot att implementera stöd för openEHR. Att arbeta med en öppen standard som openEHR innebär också att man som leverantör öppnar upp möjligheten för kunden att även välja andra leverantörer för mer specialiserade informationssystem. Detta anser Mikael Nyström vara en nödvändig utveckling i framtiden.

Vi ser allt mer att våra kunder efterfrågar möjligheten att addera nya applikationer, men ändå kunna arbeta med samma informationsstandard i hela systemet. Inom nordisk vård finns ett starkt ”dela med sig-tänk” när det gäller information. Det finns en ambition att patientdata ska kunna tillämpas både effektivare och bredare. Det är något som vi på Cambio stödjer fullt ut, avslutar Mikael.

Fakta

Vad är openEHR?

OpenEHR är en öppen standard för hälsoinformation som stödjer utbyte och interoperabilitet mellan olika informationssystem och applikationer.
Mer specifikt består openEHR av en samling öppna specifikationer från openEHR International som beskriver hur vårdinformation kan representeras, lagras och hämtas i ett journalsystem. Genom openEHR så kan internationellt, eller vid behov Svenska, standardiserade kliniska informationsmodeller tas fram och sedan nyttjas i system. Tack vara att system har gemensamma standardiserade informationsmodeller så möjliggörs informationsutbyte samt en större möjlighet att bygga ett ekosystem av flera olika applikationer i stället för att behöva förlita sig på ett stort system. OpenEHR ger också vårdgivare större frihet då beroendet till en specifik systemleverantör minskar då de har full tillgång till informationen i sitt system.
Läs mer om openEHR (extern länk) »

Vi på Cambio erbjuder innovativa digitala lösningar för hela kedjan inom vård och omsorg