Ambulans- och akutintegration ger säkrare vårdförlopp och effektivare patienthantering

Region Kronoberg har integrerat journalsystemen för ambulans och akutmottagning. Integrationen innebär bland annat att akutmottagningen, redan när patienten är i ambulansen, kan se omfattningen av hur skadad eller sjuk personen är. Mottagningen kan fatta beslut om vårdbehov för varje patient innan ankomst, vilket stärker patientsäkerheten och sparar tid.

Tidigare användes papper och penna och när digital journal införts skrevs den ut på papper i ambulansen. Vid ankomst till akuten behövde anteckningen lämnas över för att skrivas in i patientens journal på sjukhuset. Förutom att det innebar dubbeldokumentation så fanns det en risk att anteckningen tappades bort, och det ställde stora krav på den muntliga kommunikationen kring en patient. Nu sker allt i stället digitalt tack vare integrationen.

Alla får direkt tillgång till informationen i realtid

När ambulansen tar hand om en patient meddelas berört sjukhus som får patientens information i sitt informationsflöde. Det gör att de kan se vad som sker från ambulansens sida, vem som är patient och vad de kan och behöver förbereda inför patientens ankomst. Det skapar fördelar i form av bättre planering och ett mer effektivt vårdförlopp.

Om patienten hänvisas till egenvård, och inte kommer in akut så förs även det in i patientens journal och vid nästa vårdkontakt står det i patientens journal att denne haft kontakt med sjukvården tidigare och vad som gjorts från ambulanspersonalens sida. Tidigare var det lätt att ambulanskontakt missats då den informationen inte var direkt tillgänglig i patientens sjukhusjournal.

”Nu delas anteckningarna från ambulansen i realtid med relevanta aktörer i vårdförloppet vilket ökar patientsäkerheten och eliminerar onödig dubbeldokumentation. Patienten kan själv se anteckningarna direkt i 1177 och vårdgivare i andra regioner hittar informationen i NPÖ. Det skapar trygghet för patienten och är ytterligare ett steg mot en sammanhållen journal nationellt.” säger Richard Andersson, IT-ansvarig för Ambulansverksamheten på Region Kronoberg

Tydligare ansvar och bättre rutiner

Integrationen har även påverkat rutiner och ansvarsfördelning mellan ambulans och akut. Tidigare var ansvarsöverföringen inte tydlig, men nu sker den digitalt vilket ger en exakt tid när akutmottagningen tar över ansvaret.

”Nu har vi som standard att vi tar vitalparametrar och triagerar patienten i anslutning till överlämning. I de flesta fall innebär det att akutpersonalen kan använda den informationen som utgångspunkt vilket underlättar planeringen och sparar tid.” säger Richard Andersson, IT-ansvarig för Ambulansverksamheten på Region Kronoberg

Samverkan och kommunikation tydliga framgångsfaktorer

Samarbetet inom KGC har varit värdefullt då det gett viktiga infallsvinklar till projektet och dess omfattning. Då det varit ett nationellt projekt, så har alla regioner (som använder Cosmic) varit involverade. Samtliga regioners ambulansorganisationer har samarbetat och drivit arbetet framåt via bland annat referensgrupper där allas kunskap insikter och behov samlas.

Även det interna samarbetet inom regionen där IT, ambulans- och akutverksamheterna har varit väldigt involverade vilket bidragit till projektets framgång. Richard understryker vikten av att alla parter i projektet involveras från start för att planeringen ska fortgå utan oväntade hinder. Alla professioner behöver vara medvetna om projektets omfattning. När man nu ser värdet integrationen skapar har det öppnat upp för ny utveckling för att ytterligare stärka vården och patientresan. Framöver så ska barn-, gyn-, och psykiatriaktuten integreras så att samma typ av informationsflöde fungerar även där.

Cambio Open Services

Ett ekosystem för digitala innovationer

Cambio Open Services (COS) är en öppen platform vars syfte är att möjliggöra integration med COSMIC och på så sätt skapa förutsättningar för innovation.