Svenska

Cambio COSMIC journalsystem

Cambio COSMIC är ett väletablerat, innovativt journalsystem som är utvecklat i samarbete med svensk hälso- och sjukvård. Systemet har drygt 100 000 användare på sjukhus, vårdhem, primärvårdsmottagningar, specialist- och öppenvårdsenheter.

Cambio Cosmic mobilt journalsystem
_DSR6485_skiss
Cambio Clinician at Work
cambio-connections

Sammanhållen journal ger bättre helhetsbild och bästa möjliga vård

Regioner och kommuner som har Cambio COSMIC får en sammanhållen journal för patienten, oavsett organisationstillhörighet. Det ger en bättre översikt av patientens vårdhistorik och behov.

Cambio COSMIC är det ledande journalsystemet i Norden. Det ger ett samordnat och patientfokuserat verksamhetsstöd över hela regioner och är ett tryggt stöd i vårdpersonalens dagliga arbete.

Genom vårt kundnära arbete och genom att vara en del av det dagliga arbetet på vårdenheterna får vi djup förståelse för de behov som finns och vad som ska karaktärisera vår framtida utveckling av COSMIC. Målet är att vårt journalsystem alltid ska uppfattas som pålitligt, tilltalande och smart. Med dessa värdeord driver vi vidareutvecklingen framåt, både när det gäller små löpande förbättringar och när det gäller att ta större helhetsgrepp för att möta vårdens framtida utmaningar.

Sammanhållen journalföring gör vården säkrare och smidigare både för patient och vårdgivare

Regioner som har Cambio COSMIC får en sammanhållen journal för patienten, oavsett organisationstillhörighet. Bokningar, provresultat, läkemedel, behandlingar – alla delar samma bild av patienten. Genom att patientjournalen delas mellan de som har vårdansvar ökar patientsäkerheten, vårdpersonalen sparar tid och möten med patienten kan genomföras med högre kvalitet. Arbetsdagen underlättas också genom att man kan arbeta mobilt samt att användarna får stöd för de arbetsuppgifter och rutiner som ska följas.

Se hur svensk sjukvård kan fungera redan idag med COSMIC journalsystem:

COSMIC binder samman regioner, stödjer vårdpersonalen och har alltid patienten i fokus. Läs mer om det och vårt arbete med e-hälsa här:

Regionalt stöd med samordnad journal
Cambio COSMIC som digitalt stöd i regionen underlättar informationsdelning och kommunikation mellan…
Läs mer
Vårdpersonalens stöd
Cambios nära samarbete med vårdpersonalen och deras delaktighet i utvecklingen har bäddat för att…
Läs mer
Patientinvolvering för bättre vård
Cambio COSMIC gör det enklare för vårdpersonalen att göra patienten delaktig i sin egen vård.
Läs mer
E-hälsans ekosystem
Öppenhet har varit ett ledord för Cambio sedan starten 1993 och vi var tidigt ute med att erbjuda…
Läs mer
Vill du veta mer? Kontakta mig!
Johanna Hultcrantz porträtt

Johanna Hultzrantz

Chief Product Officer

013-20 03 00

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer