Region Syddanmark har nått en milstolpe genom att sammanföra data från medicinsk utrustning i hela sjukhusnätverket

Tillförlitliga vårddata ger en bättre inblick i patienters välmående, men dessa data har begränsad användning om de inte är tillgängliga i rätt tid. Om medicinska enheter ansluts till det sjukhusomfattande IT-systemet kan kliniska data användas på ett smartare sätt.

En drivkraft för den danska e-hälsosektorn är önskan att påskynda transformationen till en datadriven, faktabaserad verksamhet så att vården kan levereras på ett mer effektivt sätt. Användningen av innovationer och övergången till dessa inom det danska sjukvårdssystemet kan dock försvåras av oförmågan att använda och tillämpa kvantitativa och kvalitativa data på ett smidigt sätt. Detta är ännu tydligare i ett samhälle som sjukvården som är naturligt försiktigt. Där förblir insamlingen och lagringen av hälsodata utspridd trots många år av insatser.

Image Source: Capsule
  • För några år sedan såg vi en trend där leverantörer inom medicinteknik ville sälja alltfler plattformar som endast kunde integreras med deras egna enheter. Det betyder att vi inom fem till tio års tid skulle ha olika plattformar med samma funktioner, men för olika delar av vår utrustning, säger Thomas Ørsted, medicinsk IT-chef på Medicoteknik, Region Syddanmark

En person, en journal, en plattform

Under 2018 anskaffade regionen en anpassad version av Cambio Healthcare Systems plattform Cambio Device Connectivity (CDC), som lokalt kallades för Medical Device Information Collection (MDIC). Den används som en kärnplattform för att samla in, lagra och sprida data från medicinsk utrustning i realtid på ett strukturerat och standardiserat sätt.

  • I stället för att ha många konkurrerande lösningar som gör exakt samma sak, ville vi ha en lösning som kunde samla in data från alla medicinska enheter. När vi flyttar våra patienter från en avdelning till en annan kan vi lagra informationen i den här enda plattformen istället för att sprida ut data på flera olika IT-lösningar, berätter han.

Då antalet medicinska enheter som används på ett sjukhus ökar med tiden, kommer även mängden data som ska samlas in och bearbetas att öka exponentiellt. Behovet att sammanföra dessa enheter skulle alltså kunna medföra en riktig utmaning för den medicintekniska delen av sjukvården.

På de 13 sjukhus som finns i regionen finns det uppskattningsvis 9 000 medicinska enheter som används för tillfället eller som sparas för säkerhets skull. Införskaffandet av MDIC syftade till att minska delar av pressen som deras medicintekniker utsattes för, särskilt när det gällde att effektivisera arbetsflödet för slutanvändarna.

För att detta mycket värdefulla dataflöde skulle kunna nyttjas till fullo krävdes ett system som inte bara automatiserade insamlingen av data från medicinska enheter från olika vårdinrättningar, utan som också konverterade dessa data till ett språk som alla system förstår (HL7) för att sedan distribuera dem. Med MDIC på plats har Region Syddanmark redan börjat göra framsteg och införa plattformen i hela regionen. Som Thomas Ørsted nämner krävs det planering och noggranna övervägningar för att undvika störningar för den kliniska verksamheten när systemet rullas ut.

”Vår strategi är att MDIC ska användas så snart ett nytt IT-system som kräver data från olika medicinska enheter behövs i vår region.”

Thomas Ørsted, medicinsk IT-chef på Medicoteknik, Region Syddanmark

En plattform för att sammanföra alla data

MDIC är en plattform för att sammanföra medicinska enheter på alla avdelningar till alla IT-system. Detta kräver integrationer till IT-system som tillhandahåller information om patientens lokalisering och användaridentitet men också till IT-system som använder dessa data. Region Syddanmark har valt att använda Active Directory till användaradministration, vilket gör att datorer kan logga in på webbsidor automatiskt och smartkortssystem kan användas för att logga in.

Image Source: Capsule

För att samla in data kan MDIC ansluta direkt till de medicinska enheternas inbyggda datagränssnitt och även genom programvara från leverantörerna via sjukhusets nätverk. Alla dessa integrationer är baserade på standardiserade, inbyggda gränssnitt med en inbyggd anpassningsförmåga som gör det enklare att ansluta MDIC till nya system.

Med tanke på variationen i arbetsmiljöerna innehåller MDIC-plattformen flera olika möjligheter för att försäkra att data sparas med patientidentifikation och användaridentifikation, genom bärbara pekskärmar för datasamling med inloggning via smartkort för övervakningsmonitorer, och omvandlare från seriell till TCP/IP för montering på säng eller vägg med VESA-fäste. I undersökningsrum är det enkelt att utföra patientidentifiering även med de enheter som inte har en inbyggd identifieringsmetod med hjälp av surfplattans användargränssnitt och streckkodsskanning.

De mottagande IT-systemen som visualiserar alla data för slutanvändaren behöver inte veta hur dessa data samlades in. Detta medför att systemen kan visualisera data på bästa möjliga sätt för det kliniska syftet, istället för att använda visualiseringar från leverantörerna som vanligtvis är oförmögna att inkludera data från andra enheter eller avdelningar.

Kompetensutveckling genom praktisk erfarenhet

MDIC kan känna igen nästan alla enheter automatiskt med hjälp av deras serienummer och utifrån dessa kan anslutningskonfigurering differentieras. Det gör det möjligt att registrera användning och placering av utrustning i hela regionen, vilket försäkrar en optimal användning och spridning. Detta är avgörande för att kostsamma, medicinska enheter med högt underhåll som är ovärderliga för patientvården ska användas på bästa sätt. När vårdpersonal har tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt säkerställer det bästa möjliga patienthälsa och hantering av utrustningen, så att större patientgenomströmning och bättre patientsäkerhet och behandling kan uppnås. Möjligheten att leverera dessa data inte bara till en utan till flera system samtidigt, och i det format som krävs av det systemet, gör att informationssilor kan brytas ner och att viktig information kan ligga till grund för beslutsfattande i den stund då vårdpersonalen behöver den.

När Ørsted reflekterar kring erfarenheten av införskaffandet och tillämpningen av MDIC, anser han fortfarande att plattformen skapar oerhörda fördelar för regionen.

”Om vi skulle göra det här igen, skulle många saker se exakt likadana ut, för vi har samma mål och samma problem som vi skulle vilja lösa med den här plattformen.”

Thomas Ørsted, medicinsk IT-chef på Medicoteknik, Region Syddanmark

Cambio Device Connectivity (CDC)

Cambio CIS Connectivity ansluter en mängd olika medicinska enheter till en enda plattform…