Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-09-25

Vetenskaplig studie banar väg för kliniskt beslutsstöd – fler patienter i Östergötland fick rätt behandling

– Det här är ett beslutsstöd som vi läkare har ett behov av – inte bara en ny teknisk lösning som trycks ut på oss. Det tror jag är en viktig framgångsfaktor, liksom att vi läkare varit inblandade och drivit på hela processen.

Så förklarar docent Magnus Janzon, verksamhetschef och kardiolog, varför det elektroniska beslutsstödet för strokeprevention vid förmaksflimmer rönt så stor framgång i Region Östergötland.
Beslutsstödet har utvecklats i ett nära samarbete mellan läkare på Kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och Cambio Healthcare Systems. Systemet varnar automatiskt om den pågående behandlingen avviker från gällande riktlinjer, och beräknar också hur stor risk patienten löper att drabbas av stroke. All information presenteras i en pop up-ruta i journalen i vårdinformationssystemet Cambio COSMIC.
– Att vi kardiologer engagerat oss i den här frågan beror på att vi vet att många patienter inte får rätt behandling, trots att Socialstyrelsen har satt upp som mål att minst 80 procent av patienterna med förmaksflimmer och förhöjd strokerisk, ska behandlas med blodförtunnande läkemedel, så kallade antikoagulantia. I praktiken får endast drygt hälften denna proppförebyggande behandling, konstaterar han.

Förbättringspotential finns
Region Östergötland ligger sedan tidigare bra till när det gäller följsamhet till riktlinjerna. Cirka 70 procent av patienterna som fått diagnosen i primärvården har korrekt behandling.
– Men även om vi förbättrat våra siffror markant under de senaste tio åren, finns fortfarande en rejäl förbättringspotential. Vi har ju ännu inte nått Socialstyrelsens målvärde, konstaterar Magnus Janzon
För att säkerställa att det nya beslutsstödet verkligen fungerar har Magnus Janzon och Lars Karlsson, kollega och forskare, gjort en randomiserad studie. I arbetet har även distriktsläkare Staffan Nilsson deltagit.
– Det är tyvärr alltför vanligt att det införs olika IT-stöd i sjukvården utan att man vet om de har någon effekt, till skillnad från nya läkemedel som utvärderas extremt noggrant innan de tas i kliniskt bruk, säger Magnus Janzon.

Ökad förskrivning
Eftersom majoriteten av patienter med förmaksflimmer tas om hand i primärvården, valde man att genomföra studien på regionens 43 vårdcentraler. Hälften fick tillgång till beslutsstödet, medan den andra hälften fungerade som kontrollgrupp.
Innan studien startade fick samtliga information om att patienter med förmaksflimmer och förhöjd strokerisk ska behandlas med blodförtunnande läkemedel. Totalt omfattades 13 400 patienter av studien.
– Det var en poäng att samtliga vårdcentraler var med i studien, inte bara entusiasterna. På så vis blir resultatet mer rättvisande och applicerbart på hela vårt sjukvårdsområde, säger Magnus Janzon.
Studien pågick under hela 2016 och visade att beslutsstödet signifikant förbättrade behandlingen. Förskrivningen av antikoagulantia ökade till 73,0 procent bland läkarna som haft tillgång till beslutsstödet, jämfört med 71,2 procent bland övriga läkare.

250-300 färre fall per år
Skillnaden på 1,8 procentenheter kan tyckas liten, men är kliniskt betydelsefull, betonar Magnus Janzon. I praktiken innebär det att 140 fler patienter fick rätt behandling under studieperioden.
– Det betyder att vi troligtvis kunnat förebygga cirka 12-14 fall av stroke redan under detta första år, om vi hade haft beslutstödet i hela Region Östergötland. Vi vet nämligen att om 20-25 patienter i riskzonen får blodförtunnande behandling kan man uppskattningsvis förebygga ett fall av stroke. Om vi överför siffrorna från Östergötland till hela Sverige innebär detta 250-300 färre strokefall per år, förklarar han, och tillägger att i dagsläget drabbas cirka 6000 patienter varje år av propputlöst stroke till följd av förmaksflimmer.

Första studien i världen
De färska forskningsresultaten presenterades nyligen i Barcelona vid världens största kardiologikonferens. Magnus Janzon var på plats tillsammans med Lars Karlsson för att berätta om studien.
– Det här är första gången som man kunnat visa på en signifikant effekt av ett beslutsstöd för behandling av förmaksflimmer. Efter att studien avslutats togs beslutsstödet bort i avvaktan på att resultaten skulle analyseras. Nu har dock objektägaren för patientjournalen i Region Östergötland bestämt att beslutsstödet ska införas inom hela regionens primärvård, säger Magnus Janzon.
Nästa steg blir, enligt Magnus Janzon, att utveckla ett beslutsstöd för familjär hyperkolesterolemi, som är en ärftlig blodfettsrubbning med kraftigt ökad risk för hjärt- kärlsjukdom.
– Vi behöver inte alltid forska fram nya behandlingsmetoder. Vi kan nå långt genom att använda oss av den evidens som vi faktiskt har, och se till att följsamheten ökar till gällande riktlinjer, säger han.

Nya beslutsstöd på gång
Cambio Healthcare Systems modell för kliniskt beslutsstöd – Cambio Clinical Decision Support, CDS – bygger på internationella standarder inom medicinsk informatik och kan användas oberoende av underliggande journalsystem.
I ett första steg har företaget valt att fokusera på strokeprevention, men flera diagnoser är på gång. Ett 50-tal olika sjukdomstillstånd ska på sikt ingå i Cambio CDS.
– Vår förhoppning är att det kommer att breddinföras i hela den svenska hälso- och sjukvården, liksom utanför landets gränser. De positiva resultaten från studien i Östergötland kommer troligtvis att skynda på processen, säger Tomas Mora Morrison, grundare och affärsutvecklingschef på Cambio Healthcare Systems.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map