Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Link  |  COSMIC Theatre Management  |  COSMIC Psychiatry  |  COSMIC Birth  |  COSMIC Emergency

COSMIC Theatre Management

COSMIC Theatre Management ger ett omfattande stöd i den perioperativa processen. I och med att operationsplanering, journal, läkemedel och de patientadministrativa funktionerna är integrerade i samma system har användaren tillgång till all information samtidigt och slipper växla mellan olika system och kan därmed undvika dubbelarbete och risk för fel. Operationsplaneringen innefattar väntelista med omfattande sökmöjligheter, grafisk schemaläggning av operationer med konfliktvarning för kritiska resurser. När operationen bokas hanterar COSMIC de vårdadministrativa momenten till stor del i bakgrunden. Operationen kopplas automatiskt till en vårdkontakt som håller samman alla åtgärder under vårdtillfället och användaren kan koncentrera sig på planeringen och genomförandet av operationen.

Operationsanmälan och anestesibedömning stöds av ett mallbaserat system där olika ingrepp eller anestesimetoder kan ha olika fördefinierade planer. Användaren har därmed ett standardförfarande att utgå ifrån, men kan ändra och lägga till information. Checklistor innehållande aktiviteter som ska utföras före, under eller efter ingreppet kan knytas till operationstillfället vilket ger alla användare en samlad bild av läget. Under operationens gång registrerar personalen en mängd uppgifter i systemet varav många ligger till grund för rapportering till olika kvalitetsregister på nationell nivå eller för lokala uppföljningar. De uppgifter som ska rapporteras till SPOR och andra register fångas enkelt i COSMIC Theatre Management.

Under operationsdagen kan sjukvårdspersonal av olika kategorier följa förloppet på operationssalarna. Förseningar och resurskonflikter kan upptäckas på ett tidigt stadium och kan därmed hanteras innan problem uppstår. Detta har visat sig värdefullt även för enheter utanför operationsavdelningen, exempelvis sterilcentral och vårdavdelningar då personalen kan förutse belastningstoppar och därmed justera sin planering. När allt hänger samman och personalen har tillgång till minutaktuell information kan många små beslut fattas i det dagliga arbetet, som sammantaget gör stor skillnad. Resurserna optimeras med automatik och arbetstillfredsställelsen ökar då man har kontroll över processen.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map