Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-03-01

Viktig milstolpe passerad när nytt kliniskt beslutsstöd införs i vården

COSMIC kundgrupp har leveransgodkänt Cambio Healthcare Systems lösning för kliniskt beslutsstöd, CDS. Det innebär att IT-stödet nu är redo att införas hos de nio vårdgivarna.
Det kliniska beslutsstödet förenar patientinformation från journalen med evidensbaserad kunskap och nationella riktlinjer. Systemet larmar om den pågående behandlingen avviker från gällande riktlinjer.
– Det kliniska beslutsstödet hjälper läkaren att fatta rätt beslut. Det blir också lättare att upptäcka patienter i riskzonen – patienter som man annars kanske hade missat, säger Bo Orlenius, vårddirektör i Region Östergötland och en av medlemmarna i COSMIC kundgrupp.

Minskat lidande
Beslutsstödet kan även användas för uppföljning och mätning av följsamhet mot fastställda behandlingsriktlinjer. På ett enkelt sätt får man kunskap om hur många patienter som underbehandlas eller får felaktig behandling.
– Allt detta bidrar till att vården blir mer effektiv, jämlik och patientsäker. Det innebär ett minskat lidande för den enskilde patienten, men också att sjukvården kan spara tid och resurser, säger Bo Orlenius.
Cambios beslutsstödssystem består av tre olika delar: Kunskapsbanken CDS Knowledge Manager, grafikverktyget CDS Dashboard och stödfunktionen CDS Apps som applicerar beslutsstödsreglerna i journalsystemet.

Strokeprevention först ut
I ett första steg fokuserar beslutsstödet på strokeprevention vid förmaksflimmer, men flera andra diagnoser ligger i pipeline, däribland beslutsstöd för behandling vid hjärtsvikt, diabetes och prostatacancer. Ett 50-tal olika sjukdomstillstånd ska på sikt ingå i Cambios beslutsstödssystem.
– Vi har valt att börja med strokeprevention eftersom det handlar om en stor patientgrupp där vi vet att många är underbehandlade, förklarar Tomas Mora-Morrison, affärsutvecklingsansvarig på Cambio.
I utvecklingen av beslutsstöd för strokeprevention vid förmaksflimmer har Cambio samarbetat med kardiologer vid Universitetssjukhuset i Linköping. Beslutsstödet har också varit föremål för en vetenskaplig studie under ledning av forskare vid Linköpings universitet. Studien pågick under 2016 och preliminära resultat kommer att presenteras inom kort.

Viktig milstolpe
Att COSMIC Kundgrupp nu leveransgodkänt Cambios beslutsstödssystem innebär att en viktig milstople passerats, säger Tomas Mora-Morrison.
– Kundgruppen och Cambio har, sedan flera år, samarbetat inom utveckling och förvaltning. Vår gemensamma ambition är att COSMIC ska ge ett vårdstöd i världsklass senast 2020. Nu har vi tagit ett stort steg framåt i och med godkännandet av beslutsstödsystemet, förklarar han.
Eftersom beslutsstödet kan användas oberoende av underliggande journalsystem är Cambios förhoppning att det på sikt ska breddinföras i hela den svenska hälso- och sjukvården, och även i övriga Norden.
– Det finns också ett intresse i Storbritannien och USA för den här typen av beslutsstöd, konstaterar Tomas Mora-Morrison.

Läs mer om COSMIC CDS

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map