Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-01-20

Systemansvarig i kommunen ser fram emot heltäckande IT-stöd för bättre informationsflöde

En integrerad digital vårdkedja mellan kommuner och landsting. Det är målet med Cambio Healthcare Systems nya satsning på IT-lösningar inom kommunal vård och omsorg. Som ett led i denna strategi förvärvades nyligen bolaget ILAB som utvecklat IT-stödet Viva för socialtjänstens verksamhetsområde. ILAB är i och med uppköpet ett helägt dotterbolag till Cambio.

– Detta innebär att Cambio utvidgar sitt verksamhetsområde. I fortsättningen kommer vi att fokusera på IT-stöd både för landsting och kommuner. Vi ser detta som ett sätt att möta den ökade efterfrågan av heltäckande lösningar inom hälsa, vård och omsorg, förklarar Cambios vd Peter Gille.

Han berättar att Cambio redan tidigare arbetat med att integrera vårdkedjan över huvudmannaskapsgränserna, fast då i mindre skala. Ett exempel är i Kronbergs län där kommunerna använder Cambio COSMIC för sin vårddokumentation och COSMIC Link för den samordnade vårdplaneringen.

– Genom ILAB får vi tillgång till tjänster och produkter som stödjer hela den sociala verksamheten i en kommun, inte bara hemsjukvården utan också omsorgsdelen. När vi integrerar våra produktsviter kan vi erbjuda kunderna en unik och sammanhållen lösning, ett obrutet informationsflöde mellan landsting och kommun, säger Peter Gille. En integrerad lösning möjliggör att information kan följa med patienten/brukaren oavsett utförare. Individen får en samlad bild över sin situation oavsett var informationen produceras – något som skapar nytta för både brukaren och närstående, samt möjliggör att de blir aktiva deltagare i sina processer, fortsätter han.

Ser enbart fördelar
”En jättebra utveckling”, tycker Sofie Jansson. Hon är administrativ assistent och systemansvarig för IT-stödet Viva inom socialförvaltningen i Vadstena kommun i Östergötland.
– Det är viktigt att den ena handen vet var den andra gör. Det handlar ju om samma personer, oavsett om de är på sjukhus eller får vård och omsorg i hemmet. Därför är det angeläget att landstinget och kommunen kan ta del av varandras dokumentation på ett smidigt sätt, betonar hon.

Redan idag finns möjlighet för vårdgivare att läsa viss patientinformation hos varandra via den nationella patientöversikten, NPÖ. I Östergötland kan kommunernas hemsjukvårdspersonal också ta del av en sammanfattande översikt i Region Östergötlands journalsystem Cambio COSMIC.
– Men om Viva integreras med Cambio COSMIC förbättras situationen ytterligare. Då får vi direktåtkomst till varandras dokumentation via sammanhållen journalföring, säger Sofie Jansson.

Hon ser enbart fördelar med att informationen flödar fritt mellan huvudmännen, inom ramarna för aktuella lagrum. På så sätt har berörd personal i kommun och landsting alltid tillgång till aktuella uppgifter.
– Det leder till både ökad effektivitet och säkerhet, anser hon.

Tre tunga delar
Verksamhetsstödet Viva infördes i Vadstena kommun 2010 och Sofie Jansson har varit systemansvarig sedan hösten 2013. Viva används idag i 30 av Sveriges kommuner, varav flera befinner sig i ”COSMIC-landsting”. Delar av produkten finns även hos ytterligare några kommuner, ett antal kliniker på landstingsidan samt hos ett par universitet.

Sofie Jansson beskriver Viva som ett processorienterat IT-stöd för socialtjänstens verksamhet. Det består av flera delar som kan användas var för sig eller tillsammans med varandra. Basen utgörs av delsystem för vård och omsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Till systemet finns även ett antal tilläggsmoduler. Viva är möjligt att integrera med andra system, som till exempel Cambio COSMIC.

– Vi har enbart goda erfarenheter av Viva och av vårt samarbete med ILAB. Personalen försöker alltid hitta kreativa lösningar som tillgodoser våra behov och önskemål. Det känns bra att kunna fortsätta samarbetet med dem även efter uppköpet, säger Sofie Jansson.

Mobil lösning
Som ett exempel på en kreativ lösning lyfter Sofie Jansson fram appen Viva Omsorg. Det är en mobil lösning som gör det möjligt för medarbetare inom hemtjänst och hemsjukvård att sköta all dokumentation på plats, ute hos patienter och brukare. Appen kan vara uppkopplad mot Viva, men fungerar också i ett off line-läge. Viva Omsorg är utvecklad i enlighet med de krav som ställs i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
– Vi var först ut i Sverige med att införa den 2015. Samtliga personer inom hemtjänsten i Vadstena kommun använder appen idag och den sparar mycket tid, i storleksordningen 40 minuter per personal och dag. Min förhoppning är att den också ska införas inom hemsjukvården inom kort, säger Sofie Jansson.

 

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map