Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Link  |  COSMIC Theatre Management  |  COSMIC Psychiatry  |  COSMIC Birth  |  COSMIC Emergency

COSMIC Link

COSMIC Link är en stabil teknisk funktion som länkar samman kontaktvägarna och kommunikationen mellan kommunen, sjukhusen och primärvården. Med COSMIC Link stöds upprättandet av en gemensam vårdplan. Eftersom COSMIC Link hämtar all information ur Cambio COSMIC, kan all behörig personal i vårdkedjan få tillgång till patientinformation, journaluppgifter, läkar- och omvårdnadsepikriser, rehabrapporter och läkemedelslista. Omständiga och krångliga faxruti­ner blir ett minne blott. Istället sköts inskrivningsmeddelanden, kallelser till vårdplanering och utskrivningsmeddelande helt elektroniskt.

Ur COSMIC Link utvinner du smidigt information som underlättar det dag­liga arbetet, t ex att se antalet utskriv­ningsklara patienter på en viss enhet, klinik eller för hela regionen. COSMIC Link står också i kontakt med HSA-katalogen (Hälso- och Sjukvårdens Adressregister), lokala register och folkbokföringsregistret. Därigenom får du snabb tillgång till alla tänkbara aktuella kontaktuppgifter.

En extra praktisk funktion är att COSMIC Link kan skicka en notifiering via e-post när ett nytt meddelande skickas. På så vis blir man som mot­tagare uppmärksammad på att ett meddelande har inkommit även när man inte är inloggad i COSMIC Link.

COSMIC Link i korthet:
  • En sammanhållen ärendehantering där meddelanden skickas och tas emot mellan slutenvården, kommunen och primärvården.
  • Åtkomst till aktuella ärenden ges till dig som är behörig användare.
  • Varje enhet (vårdavdelning, kommun och vårdcentral) kan endast följa de ärenden där man är delaktig.
  • Den samordnade vårdplaneringen dokumenteras enhetligt med möjlighet för varje part att självständigt signera.
  • Kommunen får tillgång till utvalda delar av patientens vårddokumentation, som läkarepikris/slutanteckning, omvårdnadsepikris, rehab-rapport och läkemedelslista.
  • Viktiga datum och tidpunkter hanteras enligt Betalningsansvarslagen, med möjlighet att i efterhand följa upp antal betalningsdagar.
Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map