Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-11-08

Bättre vård när läsplattan ersätter papperslappen

Trots att journalsystemen blivit digitaliserade så sker mycket arbete på sjukhusen fortfarande med hjälp av papper och penna.
Genom en mobil version av vårdinformationssystemet Cosmic håller Cambio nu på att för-ändra detta. Resultatet är stora tidsbesparingar, mer engagerade patienter och en starkare lagkänsla bland vårdpersonalen.

– Alla som jobbar i vården har en lapp i fickan där de skriver ner vilka patienter de har den dagen och vad de ska göra med dem. Nu har den lappen blivit ersatt av en läsplatta i fickan, säger sjukskö-terskan Ida Johansson på Centralsjukhuset i Karlstad.

Anledningen till att Ida Johansson och hennes kollegor nu kan överge papperslapparna är en mobil version av sjukhusets vårdinformationssystem Cambio COSMIC. Genom en app har sjuksköters-korna nämligen tillgång till patienternas journaler i en läsplatta som de bär med sig. Med hjälp av läsplattan har sjuksköterskorna ständig åtkomst till informationen i journalen och kan dessutom skriva in ny information på plats hos patienten.

COSMIC-appen används idag i sju landsting i Sverige och enligt de utvärderingar som gjorts innebär lösningen stora tidsbesparingar. I Enköping uppgav exempelvis sjuksköterskor en daglig tidsbespa-ring på mellan 50 och 90 minuter per användare.

På Centralsjukhuset i Karlstad har COSMIC-appen hittills testats på två avdelningar och Ida Johans-son sitter nu med i gruppen som planerar införandet på resten av sjukhuset. Även hennes erfarenhet är att lösningen innebär stora fördelar i det dagliga arbetet. Framförallt sparar hon och kollegorna väldigt mycket tid då de inte behöver gå till en stationär dator för att skriva upp exempelvis mätvär-den i journalen. Dessutom minskas risken att information, som annars förmedlas verbalt eller skrivs ner på en lapp, försvinner.

– Via den här ”plattan” kan vi även fördela arbetsuppgifter på sjuksköterskor och undersköterskor. Så om en undersköterska ska kontrollera vikten eller blodtrycket hos en patient så ser jag direkt i appen när det är gjort och behöver inte fråga. Jag kan alltså se vad alla gör i mitt vårdlag men kan också hålla koll på andra grupper för att se om de behöver avlastning, säger Ida Johansson.

Möjligheten att förbättra samarbetet mellan personalen var också ett fokusområde när Cambio ut-vecklade den mobila versionen av COSMIC. Enligt Johanna Hultcrantz, produktchef på Cambio, var avsikten att skapa ett teknologistöd som inte bara underlättar arbetet utan också synliggör medarbe-tarnas arbetsinsatser.

– Det var häftigt när vi fick höra de spontana kommentarerna från användarna, att det verkligen blev så som vi hade tänkt och att vi stärkte de sociala banden med tekniken, säger hon.

En annan, mer oförutsedd fördel med att ha vårdinformationssystemet i en läsplatta har varit att pati-enterna blivit mer delaktiga i sin vård. Eftersom sjuksköterskorna ständigt bär med sig journalen och kan föra in ny information, menar Ida Johansson att det blivit enklare för patienterna att ställa frågor och sätta sig in i sin behandling.

Tack vare de stora effektivitetsvinsterna märker Cambio även att användarna nu vill lägga till fler och fler funktioner i appen. Ida Johansson ser exempelvis en stor utvecklingspotential i att lägga till ar-betsuppgifter som inte är direkt relaterade till patienter i det mobila flödet.

– Mycket av det vi gör är inte kopplat till en patient. Man kanske ska kontrollera någon utrustning el-ler vattna blommorna. Det är många små kom-ihåg-grejer som någon ska göra varje dag och det skulle vi vilja få in i plattan så att vi kan fördela även de uppgifterna, säger Ida Johansson.

Enligt Johanna Hultcrantz är den växande efterfrågan på mobilitet ett tydligt bevis på att Cambios strategi ligger helt rätt i tiden. Till skillnad från många andra leverantörer har Cambio nämligen valt att inte bara återskapa sitt befintliga vårdinformationssystem på en mobil plattform.

– Våra applikationer är skräddarsydda för att användas i en mobil situation, både när det kommer till funktionalitet och design. Det finns andra leverantörer som säger att de har mobila stöd för sina vård-informationssystem, men våra är alltså designade för mobilitet i första hand istället för att ta ett be-fintligt datorsystem och köra det på läsplattan. Det kan låta självklart men det är det faktiskt inte, sä-ger Johanna Hultcrantz. Den tidsbesparing och de kvalitetsförbättringar vi sett hitills öppnar upp för helt nya möjligheter för vården där vi till exempel kan skapa mer tid för patienterna, fler anställda eller en möjlighet att minska ner på antalet hyrpersonal. Vi ser stor potential i detta och vi tror att inom en snar framtid sker det största användandet av Cambios vårdinformationssystem via mobila tillämpningar avslutar Johanna Hultcrantz.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map